Voorkomen is beter dan genezen

PZP zet zich sinds jaar en dag in op het voorkomen van risico’s die politiemensen tegen kunnen komen in hun vak. Jan de Jong, voorzitter van de preventiewerkgroep PZP, is hier nauw bij betrokken.

 

Het politievak is een hoog risicoberoep. Medewerkers moeten hier bewust van zijn en de werkgever moet handvatten aanbieden, om deze risico’s voor te zijn. Een taak waar de commissie PZP, bestaande uit de werkgever, de vier politiebonden en CZ een bijdrage aan wilde leveren bij de vorming van de Nationale Politie. “In die tijd was er vooral veel aandacht voor het begeleiden en ondersteunen van mensen die al ziek waren, maar er was landelijk nog maar weinig geregeld om te voorkomen dat mensen ziek werden en/of uitvielen. Daarom besloot de commissie de preventiewerkgroep PZP op te richten, waar ik als Stafadviseur veilig en gezond werken graag bij aansloot”, vertelt Jan de Jong. De preventiewerkgroep, waar ook de bedrijfsarts en beleidsmedewerkers en de medezeggenschapsraad bij aangesloten zijn, inventariseert welke arbeidsrisico’s aanvullende aandacht verdienen, wie met deze risico’s te maken heeft en onderzoekt vervolgens middels pilots wat ertegen te doen valt. “Dit doen we met gelden die overblijven uit de aanvullende verzekeringen. Dat betekent dus dat wanneer een politiemedewerker een verzekering bij PZP afsluit ze indirect bijdragen aan het veiliger maken van hun vak.”

 

Bewust aan de slag

De preventiewerkgroep heeft in de afgelopen jaren onder meer de pilot Oogbus en een pilot Gehoortesten geïnitieerd. Er is ook ingezet op de ontwikkeling van een preventief medisch onderzoek (PMO), een onderzoek waarbij politiemensen een vragenlijst invullen die ingaat op de specifieke risico’s van hun functie en op lifestyle-onderwerpen zoals stress, slaapgedrag en voedingsgedrag. Daarnaast wordt onder andere het BMI, glucose, cholesterol, de bloeddruk, hartslag en conditie gemeten. “Het mooiste zou zijn dat politiemensen vervolgens bewust met de uitslag van het onderzoek aan de slag gaan. Is er sprake van rugpijn door computerwerk, check dan de hoogte van je stoel en bureau. Ervaar je veel stress? Loop er dan niet mee rond, maar achterhaal de oorzaken en kijk welke voorzieningen het korps te bieden heeft. Is er nog niets geregeld? Kaart dit dan aan bij je leidinggevende. Die kan op zijn beurt het Team Veilig en Gezond Werken van het korps hierover informeren. Kan het volgens jou beter en heb je een goed idee? Geef dat dan door aan de preventiewerkgroep PZP. De werkgroep zoekt uit hoe groot het probleem is, of er een pilot voor moet komen en, het belangrijkste, of de uitkomst hiervan ook structureel kan worden ingebed in de zorglijn van de politie.”  

 

Zo veilig mogelijk

Alle beschikbare voorzieningen en instrumenten rondom preventie en zorg zijn opgenomen in de Zorgwijzer politie die op het Intranet is te downloaden. In Hoofdstuk 6 van de Zorgwijzer staan de ontwikkelingen op dat gebied beschreven waaronder de pilots die de preventiewerkgroep namens de Commissie PZP monitort. Zoals de pilot DUST, een wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Radboud Universiteit. Daarbij leren politiemedewerkers met een VR-bril op tijdens een videospel hun ademhaling onder controle te houden wanneer zij in een stressvolle situatie terechtkomen. Lukt dit, dan worden de spelers beloond, doordat het spel steeds meer details van de omgeving laat zien. Deze manier van stressreductie wordt in de loop van volgend jaar getest door 300 politiestudenten. Er wordt gecheckt hoe vaak de training moet worden herhaald om in de praktijk toe te kunnen passen en of het een product is dat een vast onderdeel zou moeten worden van de integrale beroepsvaardigheidstrainingen van de politie. De Jong: “Ik ben van begin tot het eind bij de pilots betrokken. Daarbij is de input van politiemedewerkers zelf heel belangrijk. Zij zijn degene die te maken krijgen met de risico’s, dus hun stem telt zwaar mee. Het is aan ons om zo goed mogelijk naar hen te luisteren, de ideeën serieus te nemen en informatie en terugkoppeling te geven. Hopelijk kunnen we dan samen het politievak zo veilig mogelijk maken “.

——————————————-

Stichting PZP Polis (vanaf 2024 verantwoordelijk voor de PolitieZorgpolis) blijft ook in 2024, in gezamenlijkheid met de werkgever, sturing geven aan de  Preventiewerkgroep PZP. Voorzitter Miriam Barendse:

     “Het is van groot belang dat we doorgaan met het onderzoeken en uitwerken van pilots die het politievak veiliger maken. Op deze manier kunnen we in de toekomst zoveel mogelijk uitval 
     
en/of ziekte van politiemedewerkers voorkomen.”