Terugboeken gepland verlof bij ziekte

De redactie van de Nieuwsbrief van de ANPV heeft op 28  augustus 2020 onderstaande informatie op onze website geplaatst. Het is een duidelijk verhaal wat niet voor een andere uitleg vatbaar kan zijn. De kern is: “Aangevraagd doch niet genoten verlof dient bij ziekte door de werkgever onvoorwaardelijk teruggeboekt te worden”.

Inmiddels komen er toch weer meldingen binnen dat sommige leidinggevenden -al dan niet op advies van HRM- zich niet houden aan het standpunt van de korpschef. De ANPV probeert altijd eerst door bemiddeling het geschil op te lossen. Lukt dit niet dan wordt er een procedure gestart, wat inmiddels al is gebeurd.

Naast het opstarten van procedures, zullen wij er bij de werkgever nogmaals op aandringen, om de afgesproken werkwijze onder de aandacht  van de verantwoordelijken te brengen.

Het bewuste stukje uit de nieuwsbrief van 28 augustus 2020

Als ANPV IBB (Individuele Belangen Behartiging) hebben wij meerdere meldingen ontvangen over de interpretatie van het ‘terugboeken van vakantieverlof tijdens ziekteverlof’.  In onze ogen werd in een aantal gevallen rechtstreeks gehandeld in strijd met de beleidsregel vakantieverlof (versie 01-12-2019). Alle reden dus om aan de werkgever nadere tekst en uitleg te vragen over de gewraakte handelswijze en aan te dringen op stopzetting van deze manier van handelen

De probleemstelling was als volgt:

Vakantieverlof wat ruim van tevoren conform beleid was aangevraagd en goedgekeurd, werd bij uitval wegens ziekte vóór het kunnen genieten van dit vakantieverlof geweigerd terug te boeken. Terwijl dit volgens genoemde beleidsregel wél zou moeten. Deze werkwijze zou volgens de verantwoordelijke adviseurs/leidinggevenden ‘uitvoeringspraktijk zijn die algemeen wordt toegepast en dat dit in meerdere situaties werd én wordt gedaan’. Het standpunt daarin zou zijn dat men die dagen dan domweg ‘kwijt’ is, tenzij je bijvoorbeeld in een ziekenhuis ligt of een gebroken been hebt. Dit dan ook nog eens ter beoordeling van een leidinggevende. Te gek voor woorden natuurlijk!

De reactie van de werkgever is inmiddels ontvangen en laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Aangevraagd doch niet genoten verlof dient volgens de werkgever onvoorwaardelijk terug geboekt te worden. De voorwaarde voor terugboeken van verlof is dat je tijdens je vakantie ziek bent. Wil je tijdens (langdurig) arbeids­ongeschiktheid toch verlof opnemen dan ligt het initiatief daartoe bij de medewerker die zijn leiding en eventueel de bedrijfsarts om toestemming vraagt. Alle HR-relatiemanagers zullen worden geïnformeerd, de regeling zal nogmaals worden uitgelegd en bekrachtigd om toekomstige misverstanden te voorkomen.

Is het bovenstaande jou ook overkomen? En zijn deze dagen nog steeds niet terug geboekt? Neem dan contact op met de afdeling IBB van de ANPV. Zij zijn bereikbaar onder ibb@anpv.nl