Stand van zaken samenwerking vakbonden

Kwartiermakers onderzoek afgerond – Vier bonden leggen het advies van de kwartiermakers voor aan de vereniging.

De bestuurders van alle vier de bonden ACP, ANPV, Equipe en NPB hebben in het najaar 2022 opdracht gegeven een verdere samenwerking tussen de bonden serieus te onderzoeken en hebben daarvoor een projectleider benoemd.

Uiteindelijk zijn door de projectleider 3 mogelijke juridische modellen gepresenteerd te weten een
– samenwerkingsovereenkomst
– een stichtingsmodel
– een fusie

Het stichtingsmodel leek het meest aan te sluiten op de geformuleerde uitgangspunten.
In de stuurgroep (bestaande uit alle bezoldigde bestuurders van de 4 politiebonden) werd besloten het stichtingsmodel verder uit te werken en de andere opties mogelijk in een later stadium op te pakken.

Naast de projectleider zijn in het voorjaar 2023 vier kwartiermakers benoemd (per bond 1 kwartiermaker) die gezamenlijk de opdracht van de stuurgroep kregen het Stichtingsmodel diepgaand te onderzoeken.

De conclusie van de uitwerking is dat, naast financiële vraagstukken, vraagstukken ten aanzien van de ledendemocratie en de overige wensen die door alle vakbonden ingebracht werden, zodanige juridische implicaties opleveren dat deze wensen niet op een juiste wijze belegd kunnen worden in het voorkeursmodel.

Het advies van de projectleider en kwartiermakers is om in 2024 te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. Dit is daarmee de eerste betekenisvolle stap in het samenwerkingsproces.
Daardoor kan op onderdelen versneld worden en op andere aspecten die meer tijd vergen een nadere uitwerking worden gedaan. Dit vormt dan de basis waarmee op termijn gekomen kan worden tot 1 formele politiebond zoals door de meerderheid van de leden is gevraagd. Gedurende het onderzoek hebben de kwartiermakers veel positieve reacties gehad, waaronder de vraag om direct tot fusie te komen. Lopende het onderzoek is gebleken dat een fusiemodel niet binnen afzienbare tijd mogelijk is, vandaar het advies om eerst te komen tot een samenwerkingsovereenkomst.

Alle bestuurders zullen eerst in overleg treden met hun hoofd- of bondsbestuur en intern bespreken op welke wijze de samenwerking verder vorm kan krijgen alvorens tot een vervolgstap te komen. Zij zullen hiervoor tevens gebruik maken van de opbrengst en de bevindingen van de projectleider en kwartiermakers.
Over een aantal weken wordt daar verder over gecommuniceerd.