Loopbaanbeleid seniorfunctie verder verbeterd

Op 13 oktober zijn de werkgever en de bonden het eens geworden over verbeteringen in het zogenaamde Overgangsbeleid allround politiemedewerker (MBO 4): de bevordering van de huidige generalisten (schaal 7) naar een seniorfunctie (schaal 8) over een reeks van jaren. Afgesproken is dat deze operatie sneller wordt uitgevoerd, dat zij niet ten koste gaat van de horizontale loopbaanopties van collega’s die al een seniorfunctie vervullen en dat ook al eerder doorgestroomde surveillanten uitzicht krijgen op doorstroom naar een seniorfunctie.

 

Wat is er aan de hand?

In de CAO 2018-2020 is afgesproken dat vanaf 2021 nieuwe instromers in de MBO 4-basispolitieopleiding verzekerd zijn van een duidelijk loopbaanpad. Als ze consistent voldoende functioneren en op tijd aan de nodige mobiliteitseisen voldoen, krijgen deze medewerkers maximaal tien jaar na het afronden van hun opleiding tot allround politiemedewerker gegarandeerd een seniorfunctie te vervullen.

 

Overgangsbeleid

De bonden hebben bedongen dat deze verbetering van het loopbaanbeleid ook een positieve uitwerking moest hebben op het loopbaanperspectief van zittende medewerkers met (inmiddels) hetzelfde werk-en-denkniveau (MBO 4). Voor deze collega’s is overgangsbeleid afgesproken. Desgewenst (= op aanmelding) worden ook zij gegarandeerd bevorderd naar een seniorfunctie voordat de lichtingen vanaf 2021 aan de beurt komen. In juni 2019 werd een akkoord bereikt over de aanpak van deze jarenlange operatie, die in december 2019 van start is gegaan.

 

Al vrij snel na de bekendmaking van de invulling van het overgangsbeleid begonnen de bonden signalen uit hun achterban te krijgen over een aantal serieuze knelpunten. Ook werd duidelijk dat 9.000 van de huidige 15.000 generalisten belangstelling hadden voor een automatische bevordering naar een seniorfunctie. Dit laatste bood de nodige beleidsruimte om in onderling overleg de geconstateerde knelpunten aan te pakken.

 

Horizontale mobiliteit in schaal 8

Het overgangsbeleid voorziet erin dat jaarlijks (minstens) 500 generalisten (schaal 7) op de eigen werkplek worden bevorderd naar een seniorfunctie (schaal 8). Daarnaast worden vacatures voor seniorfuncties opengesteld (niet per definitie op eigen werkplek), waarop aangemelde MBO 4-generalisten met voorrang kunnen solliciteren. Veel collega’s die momenteel al een seniorfunctie vervullen vonden deze laatste regeling moeilijk verteerbaar. Doordat zij niet (met voorrang) konden solliciteren op beschikbaar komende vacatures, werden hun kansen op een andere seniorfunctie in schaal 8 – hun zogenaamde horizontale mobiliteit – voor zeker tien jaar bevroren.

 

Geschiktheid

Afgesproken is nu dat op vacatures voor seniorfuncties zowel aangemelde MBO 4-generalisten als zittende collega’s in een seniorfunctie met voorrang kunnen solliciteren. De selectie wordt gedaan op basis van de meeste geschiktheid conform het wervings- en selectiebeleid; het aantal dienstjaren speelt daarbij geen rol.

 

Belangrijk: deze aanpassingen leiden er niet toe dat de automatische bevordering van huidige generalisten met veel dienstjaren langer op zich zal laten wachten. Afgesproken is namelijk ook dat de doelgroep van het overgangsbeleid gedurende de looptijd ieder jaar met minstens 750 collega’s vermindert. Hierdoor is het tempo van de bevorderingen gegarandeerd.

 

Ervaringsopbouw

Mochten er geen aangemelde MBO 4-generalisten en zittende collega’s in een seniorfunctie solliciteren, dan wordt de selectie uitgebreid met de overige kandidaten. Generalisten die dan solliciteren, moeten minstens acht jaar werkervaring in deze functie hebben. Deze eis ligt in de lijn van de ervaringsopbouw die nodig is conform het nieuwe loopbaanpad Allround Politiemedewerker.

 

MBO 4-doorstroom in twee fasen

In het oorspronkelijke overgangsbeleid was nog geen MBO 4-regeling getroffen voor collega’s die al een interne doorstroomopleiding hadden gekregen om van surveillant (MBO 2-niveau) op te klimmen tot politiemedewerker (MBO 3-niveau). Deze collega’s krijgen als onderdeel van het overgangsbeleid alsnog de kans om zich te kwalificeren voor een functie op MBO 4-niveau. De aanmelding voor dit kwalificatietraject is geopend sinds 1 oktober. Als men het traject met succes afrondt dan hebben ook deze collega’s aanspraak op automatische bevordering naar een seniorfunctie volgens de regeling in het overgangsbeleid.

 

Studenten

Op basis van het aantal aanmeldingen is besloten de periode waarin het overgangsbeleid wordt uitgevoerd met twee jaar in te korten. Dit betekent ook dat de politiestudenten die tussen 2016 en 2020 een basispolitieopleiding op MB0 4-niveau hebben gevolgd niet uiterlijk in 2033 of 2034 een seniorfunctie krijgen, maar al eerder: uiterlijk in 2031 of 2032.

 

Opleidingsprofielen

De opleidingsprofielen worden verduidelijkt voor wat betreft het aantonen van het werk/denkniveau. Heeft een kandidaat geen (politie)diploma op het gevraagde werk/denkniveau, dan kan hij dat werk/denkniveau in het vervolg bijvoorbeeld ook aantonen met een EVC-bewijs (Erkenning Verworven Competenties) of met een schriftelijk bewijs dat hij een functie op het gevraagde werk/denkniveau al minimaal twee jaar uitoefent.

 

Flinke doorstroom

Het overgangsbeleid heeft gezorgd voor een flinke doorstroom binnen de politie. Vorig jaar zijn ruim 900 generalisten via sollicitatie op seniorfuncties terechtgekomen. Sinds 1 maart 2020 zijn al zo’n 500 MBO 4-generalisten met terugwerkende kracht vanaf 2019 bevorderd. Ook over dit jaar verwacht de korpsleiding minstens 750 collega’s via vacatures of op de eigen plek te kunnen aanstellen in een seniorfunctie.

 

De afgesproken aanpassingen van het overgangsbeleid gaan vanaf begin november in.

 

Meer informatie?

Op het intranet komt op korte termijn nadere informatie bij het onderwerp loopbaan en overgangsbeleid. Kan je hier je antwoord niet vinden? Neem dan contact op met de Servicedesk HR via 088- 161 12 13 of het contactformulier of natuurlijk met onze afdeling Individuele Belangenbehartiging via ibb@anpv.nl