Landelijke thuiswerkregeling politie van kracht

Zoals afgesproken in de politie-cao 2022-2024 hebben de werkgever en de politiebonden het afgelopen jaar een landelijke thuiswerkregeling uitonderhandeld. In het resultaat staan de rechten en plichten van medewerkers die een deel van hun werk vanuit huis kunnen en willen doen. De nieuwe regeling is sinds vrijdag 1 september 2023 van kracht.

De landelijke uitgangspunten van het thuiswerken door politiemedewerkers zijn als volgt.

• Het is niet mogelijk om een vaste thuiswerkdag af te spreken. De dag of dagen waarop je thuiswerkt worden in overleg met de leidinggevende flexibel vanuit het rooster bepaald.
• Voor het inrichten van een gezonde en veilige thuiswerkplek kunnen medewerkers onder voorwaarden aanspraak maken op een budget van maximaal € 950 in tien jaar.
• Die aanspraak bestaat als een medewerker van zijn leidinggevende toestemming heeft gekregen om structureel gemiddeld minstens één (1) dag per week thuis te werken.
• Een thuiswerkdag bedraagt minimaal vier uur. Minder lang thuiswerken op één dag mag wel, maar leidt niet tot een aanspraak op de geregelde voorzieningen.
• Aspiranten en politievrijwilligers hebben sowieso geen aanspraken op het gebied van thuiswerken.

Een leidinggevende legt de afspraken over het thuiswerken die hij met een medewerkers maakt (zoals het aantal dagen per week en het aantal te werken uren per dag) schriftelijk vast in het personeelsdossier van de medewerker.

Voorzieningen
Het beschikbaar gestelde budget om een ergonomisch verantwoorde werkplek op het eigen woonadres in te richten (maximaal € 950 over een periode van tien jaar) kunnen medewerkers niet volledig naar eigen inzicht benutten. Het dient te worden besteed aan een of meer van de onderstaande middelen. Dit lijstje is onder andere gebaseerd op de uitkomsten van een ledenpeiling door de politiebonden in mei 2023 over de meest gewenste praktische middelen om van thuiswerken een succes te maken.

• Een verstelbare (bureau)stoel die voldoet aan de ergonomische instructies
• Een in hoogte passend bureau die voldoet aan de ergonomische instructies
• Een los beeldscherm dat in hoogte verstelbaar is en niet spiegelt
• Een los toetsenbord en muis

Declareren
Het budget hoeft niet in een keer besteed te worden. Middelen mogen ook op verschillende momenten (los van elkaar) aangeschaft en gedeclareerd worden.

Declareren is vanaf medio november 2023 mogelijk in Youforce. Voor aankopen die gedaan zijn voor 1 september 2023 kun je geen beroep (meer) doen op je thuiswerkbudget.

Speciale voorzieningen
Voor sommige medewerkers zijn bovengenoemde middelen niet voldoende om veilig en gezond vanuit huis te kunnen werken. Wanneer een bedrijfsarts ter voorkoming van klachten of ter bevordering van de re-integratie aanpassingen aan de werkplek adviseert, dan wordt op individuele basis bekeken of deze aanpassingen worden gerealiseerd aan de thuiswerkplek of aan de werkplek op locatie.

Medewerkers met werkzaamheden waarvoor twee beeldschermen noodzakelijk zijn, kunnen een tweede exemplaar los aanschaffen en declareren. Deze declaratie valt buiten het budget voor de thuiswerkplek, maar moet wel worden goedgekeurd door de leidinggevende.

Evaluatie
De politiebonden hadden ingezet op een bredere regeling rond thuiswerken en een hogere vergoeding voor het inrichten van een thuiswerkplek. Daar is de werkgever vooralsnog niet akkoord mee gegaan. Wel is een evaluatie na drie jaar afgesproken. Daarbij zal in ieder geval opnieuw worden gekeken naar de hoogte van het budget en de omvang van het thuiswerken.

Overleg en advies
De politie staat als werkgever positief tegenover thuiswerken. In de ledenpeiling van de politiebonden kwamen ook veel voorbeelden van werkzaamheden naar voren die gemakkelijk vanaf het eigen huisadres te doen zijn. Mocht je er in het gesprek met je leidinggevende toch niet uitkomen en twijfelen over de juistheid van de aangevoerde gronden, neem dan vooral contact op met de NPB voor overleg en advies.

Meer informatie over de voorwaarden en het ergonomisch inrichten van een werkplek vind je op korpsnet.