HARDE KRITIEK IN ONDERZOEK FUNCTIONEREN VIK

Vandaag is de ‘review en vooruitblik’ openbaar geworden waarin het onderzoek beschreven wordt naar de kwaliteit van de Interne Onderzoeken binnen de Nationale Politie.

 

In het rapport komen alle onderwerpen aan de orde die onderzocht zijn, met daarnaast een internationale vergelijking alsmede conclusies en aanbevelingen.

 

En de getrokken conclusies zijn niet mals. Zo worden de volgende onderwerpen nader belicht:

(Dit is een niet limitatieve opsomming)

  • De onderzoeksopdrachten zijn niet eenduidig in formulering, inzet van methoden, middelen en informatie niet eenduidig,
  • Grote verschillen in doorlooptijd binnen de eenheden, geen maximumdoorlooptijd benoemd,
  • Registratie en verslaglegging niet uniform en niet altijd compleet,
  • Geen criteria wanneer wel/geen onderzoek wordt ingesteld, hierdoor verschillen in eenheden,
  • Houding van onderzoekers niet altijd neutraal richting betrokkenen,
  • Onvoldoende vastlegging inzet middelen, dit leidt tot grote verschillen in de eenheden,
  • Onvoldoende aandacht voor het welzijn van de betrokkenen,
  • Lerend vermogen is onderbelicht op het onderwerp ‘interne onderzoeken’
  • Veel verschillen tussen VIK’s qua inrichting, werkwijze, benodigde competenties medewerkers en opleidingen,

 

Aanbevolen wordt om concrete stappen te zetten teneinde het hele proces anders en beter te organiseren en uit te voeren. Onderstaand een greep uit de aanbevelingen die worden gedaan.

 

Zo zou er ‘Triage’ aan de voorkant van het proces dienen te komen, er zou een inrichting van een landelijk team voor grotere zaken moeten komen, de protocollering waarin helder eisen in het hele onderzoeksproces wordt opnieuw beschreven, de rechten van de betrokkene moeten duidelijker omschreven worden en rechtszekerheid geven richting de betrokkene.

De inrichting van de VIK’s moet opnieuw bezien worden en de opleidingsmogelijkheden en bijscholing dient verplicht te worden voor alle VIK medewerkers.

 

De bevindingen van de externe commissie zijn hard en voor veel collega’s zullen deze als ‘stuitend’ worden ervaren. Bij veel onderzoeken is de kritiek van de wettelijke vertegenwoordigers van de betrokken collega’s (vakbonden, advocaten en adviseurs) vaak groot. Sommige onderzoeken kunnen met bovenstaande conclusies ook in een ander daglicht komen te staan. Recentelijk is daar ‘De Zaak Horst’ breed in de pers geweest waarbij ook veel vraagtekens zijn gezet omtrent de inzet, de werkwijze van het onderzoek en het horen van de betrokken collega’s.

 

Als ANPV onderschrijven wij de conclusies en zijn wij van mening dat er daadwerkelijk zaken dienen te veranderen. De aanbevelingen dienen dan ook onverkort overgenomen te worden. De ANPV is daarnaast voorstander van een landelijke uniforme aansturing onder verantwoordelijkheid van de Directeur Bedrijfsvoering van de Korpsleiding. Met daaronder VIK afdelingen die handelen conform de landelijke afspraken, methodieken waarbij ook selectie- en aanstellingseisen alsmede opleidingsmogelijkheden op elkaar afgestemd moeten zijn.

Klik hier voor het volledige rapport.