Extra Algemene ledenvergadering (ALV)

Op woensdag 28 februari 2024 is er een extra ALV. Waarom is dat?

Op 11 december 2024 heeft er een voorzittersoverleg plaatsgevonden waarbij alle hoofdbestuursleden en afdelingsvoorzitters aanwezig waren. Het hoofdbestuur heeft daar de afdelingsvoorzitters geïnformeerd over het samenwerkingsproces van de vier politiebonden zoals dat afgelopen jaar heeft plaatsgevonden en waar we nu staan.
Zoals eerder gemeld, is de beoogde samenwerkingsvorm niet tot wasdom gekomen. Hierdoor waren er nog drie opties open die het hoofdbestuur heeft voorgelegd:
1. (Volledig) Zelfstandig doorgaan
2. ANPV opheffen
3. Fusie (meerdere varianten)

Hierbij is door het hoofdbestuur en de afdelingsvoorzitters gezamenlijk de conclusie getrokken dat een intensievere samenwerking met de andere bonden het meeste voordeel oplevert. En dat de ANPV zich daarbij ook moet oriënteren op een mogelijke fusie met één of meerdere bonden waarbij het belang van onze leden daarbij voorop dient te staan.

Hierop is besloten om een fusiecommissie in te stellen die alle fusie-opties diende te onderzoeken. In december hebben er vervolgens gesprekken plaatsgevonden met de dagelijks bestuurders (DB) van de andere vakbonden.
Daaruit bleek dat zowel ACP als NPB open staan voor een samenvoeging.

Vervolgens zijn er in januari (afzonderlijke) verdiepingsgesprekken gevoerd door de fusiecommissie met de Dagelijks Besturen van ACP en NPB waarbij onder andere de volgende onderwerpen zijn besproken:
• Vertegenwoordiging (huidige ANPV-)leden in de afdelingen
• Vertegenwoordiging (afdelings)bestuurders
• Personeel
• Actieve kaderleden
• Bijstand lopende IBB-dossiers
• Ledenadministratie
• Contributie
• Financiën
• Tijdspad
Deze gesprekken hebben niet tot blokkades geleid. Beide potentiële fusiepartners willen graag de leden van de ANPV welkom heten.

De fusiecommissie heeft alle voors en tegens van beide partijen afgewogen en is zo tot een advies gekomen.
Dit advies wordt eerst gedeeld en besproken in het komende voorzittersoverleg en daarna besproken en toegelicht op de afdelingsledenvergaderingen die op 7 februari 2024 worden gehouden.

Afhankelijk van de besluiten die op de afdelingsledenvergaderingen genomen worden, zullen de afgevaardigden van de afdelingen op de landelijke extra ALV van 28 februari 2024 in Den Haag, een besluit nemen over de toekomst van de ANPV.
Mede namens het hoofd- en de afdelingsbesturen nodigen wij onze leden dan ook van harte uit om één of beide ALV’s bij te wonen en je stem te laten horen over de toekomst van jouw ANPV.

Lees hier de agenda.