Bonden op weg naar intensievere samenwerking

Hoe blijf je als politievakorganisatie toekomstbestendig? Hoe zorg je ervoor dat voldoende leden zich blijven inzetten voor het vakbondswerk? Hoe besteed je de middelen zo efficiënt en goed mogelijk? Hoe houd je de dienstverlening aan de leden optimaal? Hoe blijf je goede cao’s afsluiten? Volgens de besturen van de politiebonden NPB, ACP, ANPV en Equipe is het antwoord op al deze vragen: door op korte termijn (nog) intensiever met elkaar te gaan samenwerken. Vandaar dat de mogelijkheden daartoe nu serieus worden onderzocht.

Sinds 1 september 2022 is Caroline Bonekamp bezig de praktische opties voor verdergaande samenwerking tussen de vier politiebonden in kaart te brengen. Ze doet dat in opdracht van de besturen van de bonden, die hiervoor mandaat hebben gekregen van de vertegenwoordigers van hun leden. Naar verwachting zal eind 2023 duidelijk zijn voor welke vorm van intensievere samenwerking de bonden kiezen.

Het mandaat voor het huidige onderzoek is onder andere gebaseerd op de uitkomsten van een eerdere verkenning naar het draagvlak voor intensievere samenwerking. Caroline: ‘In het najaar van 2021 zijn daarover door collega-adviseur Tom Rodrigues en mij gesprekken gevoerd met allerlei soorten betrokkenen, met name (kader)leden en medewerkers van de bonden. De uitkomst was dat er sowieso draagvlak is voor een serieus onderzoek naar de mogelijkheden.’

Dat onderzoek is dus in september van start gegaan en zal uit twee fasen bestaan. In de eerste fase inventariseert Caroline op welke manieren de beoogde samenwerking tussen de vier bonden praktisch kan worden vormgegeven. Welke verschillende modellen en scenario’s zijn daarbij denkbaar/haalbaar?

Caroline: ‘Ik heb zes factoren onderscheiden die van belang zijn in dit proces. Hoe zitten de bonden in elkaar wat betreft bestuur, werkorganisatie en afdelingen? Wat is hun visie op het fenomeen medezeggenschap? En bij welke nationale en internationale vakcentrales zijn ze aangesloten? Op al deze thema’s onderzoek ik de wenselijkheid en mogelijkheden van samenwerking.’

Daarnaast zijn een accountantsbureau en een in ondernemingsrecht gespecialiseerde notaris in de arm genomen. Die zijn gevraagd deskundige aanbevelingen te doen over de meest verstandige juridische samenwerkingsvorm, ook vanuit financieel en fiscaal oogpunt.

Begin 2023 buigen de bondsbesturen zich over de verzamelde opties met alle bijbehorende (on)mogelijkheden. Caroline: ‘Zij besluiten dan welke scenario’s concreet uitgewerkt worden. Dat luidt de tweede fase van het onderzoek in, waarbij kaderleden worden betrokken maar ook (een vertegenwoordiging van) de werkorganisaties. Vervolgens kiezen de besturen maximaal twee samenwerkingsvormen waarvoor een gedetailleerd plan wordt gemaakt. Het resultaat daarvan wordt het onderwerp van het definitieve besluitvormingsproces binnen de afzonderlijke bonden. Het streven is dit proces in 2023 te doorlopen, zodat in 2024 de implementatie van de intensievere samenwerking kan beginnen.’

De vier politievakbonden