Blijft de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) bestaan ?

Dat is de vraag die regelmatig is gesteld nadat de 1e kamer de nieuwe pensioenwet had behandeld en goedgekeurd. Immers in de wetgeving zelf was er met geen woord over gerept.

Het is juist dat er geen regeling is openomen in de wetstekst. In een motie van het kamerlid Crone werd de volgende tekst geformuleerd:

Verzoekt de regering:

      “…in overleg met sociale partners te komen tot een voortzetting en voor lager betaalden een verruiming van de RVU of daarmee vergelijkbare regeling en de Kamers voor Prinsjesdag te informeren over de        uitkomsten,…”

Deze motie is niet unaniem aangenomen doch bij gewone meerderheid. VVD, FvD en de fractie Fentrop stemden tegen.

Het is nu aan de Minister en het kabinet om deze motie tot uitvoering te brengen en dus vóór Prinsjesdag (2023) te informeren. Inhoudelijk is er nu dus geen antwoord te geven op de gestelde vraag zoals verwoord in de koptekst.

Lees hier de officiële tekst.