Akkoord over kwaliteitsimpuls (operationeel) leiding en personeelszorg

De politiebonden, het ministerie van Justitie & Veiligheid en de korpsleiding zijn het eens geworden over een oplossing voor het verbeteren van de (operationele) leiding en de personeelszorg bij de politie. Dat gaat gebeuren door het invoeren van nieuwe functies voor operationeel leiderschap en door de functiebeschrijvingen van algemeen leidinggevenden te vernieuwen en deze collega’s van plaatsvervangers te voorzien. 

Om dit mogelijk te maken moet het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) flink worden verbouwd. Daar is minstens anderhalf jaar mee gemoeid. Om te beginnen moeten er (nieuwe) functiebeschrijvingen en -waarderingen worden gemaakt, inclusief bijbehorende opleidings- en competentieprofielen. Daarna moet het aangepaste LFNP een wetgevingstraject doorlopen om in een ministeriële regeling te worden vastgelegd en tot slot volgt een implementatietraject. Vanaf eind 2025 zal het korps kunnen starten met het invoering van de nieuwe functies.

Nieuwe functies
De afgesproken uitbreiding van het LFNP bestaat uit nieuwe functies voor operationeel leiderschap (in de domeinen uitvoering en ondersteuning (bedrijfsvoering)) en uit nieuwe functies in het domein leiding waardoor ook kan worden voorzien in plaatsvervangers.

De nieuwe operationeel leidinggevenden (werktitel: operationeel chef) geven met aandacht leiding, zijn nabij, betrokken en herkenbaar en hebben de bevoegdheden en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Ze zorgen ervoor dat vakmensen worden gefaciliteerd en ondersteund in hun vak en hun sociale veiligheid, welzijn, inzetbaarheid en ontwikkeling. Daarnaast staan ze met beide benen in de praktijk van het politiewerk, bijvoorbeeld in sturingsrollen als OPCO, HOVJ, OVD en bij SGBO of ME. In de dagelijkse aansturing zijn ze verantwoordelijk en bevoegd om voor alle collega’s onder hun verantwoordelijkheid veel voorkomende personele zaken af te handelen. Voor de aan hen toegewezen medewerkers kunnen ze de verdergaande personele zorg bieden.

Vereist werk- en denkniveau
De nieuwe operationele chefs in het domein uitvoering (met de naam operationeel expert B) worden geacht te beschikken over een HBO werk- en denkniveau. Ook leidt de waardering waarschijnlijk tot een beloning in salarisschaal 10. Een en ander moet nog worden uitgewerkt. Bij de specialisten (operationeel en bedrijfsvoering) zal goed gekeken moeten worden naar het vereiste (specialistische) vakniveau dat nodig is om operationeel leiding te kunnen geven aan een onderdeel of team. Dat bepaalt dan samen met de activiteiten en resultaten die horen bij operationeel leiderschap de schaal van de functie.

Politieleiderschap
In het domein Leiding worden de functiebeschrijvingen (uit 2013) in lijn gebracht met de huidige visie op politieleiderschap, zoals in 2019 vastgelegd in een gezamenlijk beleidsdocument van de politiebonden, het ministerie van J&V en de korpsleiding.

Nieuwe formatie leidinggevenden
Het vernieuwde en uitgebouwde functiegebouw wordt de basis van een nieuwe inrichting voor de politie. Dat wil zeggen: het komende anderhalf jaar gaat het korps zich samen met de Ondernemingsraad buigen over een nieuwe personeelsformatie op leidinggevend gebied. Over de uitkomst valt voorlopig nog niets te zeggen. Wel is op voorhand alvast afgesproken dat de wijzigingen in het LFNP uitsluitend mogen leiden tot wijzingen in de aantallen operationeel experts en leidinggevenden. De overige aantallen binnen de operationele sterkte blijven hetzelfde.

Reorganisatie
Naar verwachting kan eind 2025 de gefaseerde invoering van de aangepaste en nieuwe functies beginnen. Dan komen de eerste vacatures en wordt ook duidelijk wat dit voor collega’s betekent. Deze nieuwe fase in de doorontwikkeling van de politie komt neer op een reorganisatie. Uiteraard gelden daarbij alle procedurele en rechtspositionele waarborgen en garanties die de werkgever en de bonden in de loop der tijden hebben afgesproken en in regelgeving laten vastleggen.

Starten bij Team Persoonsbegeleiding van de LX
Veel van de organisatorische knelpunten op leidinggevend gebied kwamen de afgelopen jaren ook naar voren bij de Landelijke Eenheid. Die is zoals bekend opgesplitst en nu bezig met de transitie naar een Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) en een Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO). Dat brengt de dringende behoefte met zich mee om al op korte termijn medewerkers in te zetten als operationeel chef.

De doorontwikkeling van het LFNP met de aangepaste en nieuwe functies op operationeel leidinggevend gebied is voorlopig echter nog niet klaar. Daarom is afgesproken operationeel leiderschap op tijdelijke basis alvast mogelijk te maken bij het nieuw in te richten team persoonsbegeleiding van de LX.

Meer weten? Lees dan vooral de veel gestelde vragen.