Voortgang niveau 3 naar niveau 4

Op donderdag 3 juni heeft de werkgever samen met de vakbonden een vervolg overleg gehad om zo snel mogelijk met een concreet plan van aanpak te komen. Teneinde de 3000 generalisten met een basispolitieopleiding op MBO 3 niveau zo snel mogelijk te laten doorstromen naar de rang van brigadier en een seniorfunctie.

De werkgever en de vakbonden streven ernaar om deze zomer een definitief akkoord te sluiten. Waarna de landelijke uitrol kort daarop kan beginnen. De eenheden Den Haag en Rotterdam zullen mogelijk als eerste van start kunnen gaan.

Met een hopelijk positief akkoord wordt er recht gedaan aan de 3000 collega’s die tussen hoop en vrees zitten. Veel vraagtekens bij de betrokken collega’s terwijl zij al het werk doen en op het niveau functioneren van een niveau 4 collega. Een eind maken aan deze misser ligt in het vooruitzicht.

De voorbereidingen voor de landelijke uitrol zijn al in gang gezet; zoals afgesproken komen vanaf het begin de huidige N3-generalisten met de meeste politiedienstjaren het eerst aan de beurt.

Drieduizend collega’s
Het afgelopen jaar (2020) heeft de werkgever in kaart gebracht welke generalisten met een basispolitieopleiding op MBO 3-niveau de wens en de capaciteiten hebben om door te stromen naar de rang van brigadier en een seniorfunctie.

Dat bleken in totaal zo’n drieduizend collega’s te zijn. De volgende stap is dat de aangemelde en geschikt bevonden collega’s zo snel mogelijk in het bezit komen van een bewijs van hun MBO 4-werk- en denkniveau als politiemedewerker.

Vaststellen kwaliteiten
Een groepsgewijze bevordering zit er helaas niet in. Op dit moment is het idee dat iedere collega moet aantonen over de juiste kwaliteiten beschikt alvorens te kunnen worden bevorderd.  Van begin af aan is echter het uitgangspunt geweest medewerkers daarvoor niet onnodig naar de schoolbanken te laten terugkeren.

Studietijd
Op basis van het uitgewerkte voorstel is een N3-generalist naar verwachting maximaal vijftig uur kwijt aan het doorlopen van het doorstroomtraject. Op 3 juni zijn de werkgever en de bonden het erover eens geworden dat dit aantal uren volledig als diensttijd beschikbaar wordt gesteld.

Als iemand meer dan vijftig uur nodig heeft, dan komt het verschil voor eigen rekening (= eigen tijd). Ook is afgesproken dat voor reizen in verband met het N3>N4-doorstroomtraject dezelfde declaratiemogelijkheden gelden als voor een dienstreis.

Inhoud voorstel
In het voorstel dat nu op tafel ligt kent het N3>N4-doorstroomtraject twee onderdelen: een werkervaringsroute en een profcheck parate kennis.

Werk ervaringsroute
Tijdens dit onderdeel moeten collega’s aantonen werkervaring te hebben op vier van de zeven onderdelen van de kwaliteitsstandaard voor ‘doorstroom N3 naar N4’.

  • Uitvoeren van een verhoor
  • Uitvoeren van een financieel onderzoek
  • Uitvoeren van een opsporingsonderzoek
  • Verantwoorden van een opsporingsaanpak
  • Aanpakken van een probleem in de wijk
  • Optreden in de politionele jeugdzaak
  • Coachen en begeleiden van collega’s en aspiranten

Op welke vier onderdelen een N3-generalist zijn werkervaring moet aantonen, hangt onder andere af van de doelgroep waartoe hij behoort: basisteam, opsporing en infra/overig.

Vrijstelling
Hierbij telt alle werkervaring die aantoonbaar gemaakt kan worden, ook al is die langer geleden opgedaan. Er wordt nog in kaart gebracht voor welke onderdelen vrijstelling wordt gegeven op basis van gevolgd en behaald (vakspecialistisch) politieonderwijs.

Het lijkt reëel te veronderstellen dat twee bewijsstukken per week gemaakt moeten kunnen worden. De doorlooptijd van de werkervaringsroute is dan circa zes tot twaalf weken.

De Politieacademie voert de regie en bewaakt de kwaliteit van de werkervaringsroute. Op basis daarvan geeft zij uiteindelijk een bewijs van het doorlopen van deze route af, waarop de vier onderdelen vermeld staan die de medewerker positief heeft afgerond.

N3>N4-certificaat
Een N3-generalist die dit bewijs kan overleggen samen met een voldoende voor de profcheck parate kennis, krijgt een certificaat dat hij het N3>N4-doorstroomtraject met goed gevolg heeft doorlopen en wordt toegevoegd aan het bestand met N4-generalisten.

Daardoor krijgt hij ook aanspraak op automatische doorstroom naar een seniorfunctie – op volgorde van politiedienstjaren. Bovendien kan hij dan voortaan ook mee solliciteren naar opengestelde seniorfuncties.

Je begint weer bij 0 dienstjaren ook wanneer je in het verleden goed hebt gefunctioneerd en je met alleen een IBT training terug kon komen. Dat is geen goede basis. Nu is de kans op dit te repareren. Wij zullen dit meenemen in de onderhandelingen.

Alvast solliciteren
Op dit laatste punt bevat het uitgewerkte voorstel nog een extra versnellingsmogelijkheid. Het plan is om na de start van het N3>N4-doorstroomtraject ook sollicitaties van N3-generalisten naar seniorfuncties serieus te bekijken – zelfs al hebben deze collega’s het doorstroomtraject nog niet doorlopen.

Worden ze voor de specifieke functie beoordeeld als de meest geschikte kandidaat, dan krijgen ze direct de kans dit traject te volgen en binnen een jaar succesvol af te ronden. Na het behalen van het N3>N4-certificaat worden ze dan werkelijk bevorderd en krijgen ze de bijbehorende rang (brigadier) en inschaling (schaal 8). Halen ze het certificaat niet, dan gaat de bevordering niet door.

Politiediploma
De bedoeling van het N3>N4-doorstroomtraject is N3-generalisten een zo kort mogelijke weg naar promotie te bieden waar ze voor hun verdere loopbaanmogelijkheden bij de politie geen nadeel van ondervinden.

Collega’s die er prijs op stellen toch een N4-politiediploma te bemachtigen, krijgen die kans als daarvoor bij de Politieacademie capaciteit beschikbaar is. Ze moeten dan de ontbrekende drie (van de zeven) onderdelen van de standaard ‘doorstroom N3 naar N4’ nog halen om een volledig werkervaringscertificaat van het EVC-bureau van de Politieacademie te krijgen.

Ook moeten ze slagen voor een uitgebreide kennistoets, de Fysieke Vaardigheidstoets (FVT) en de taaltoets. Met al deze resultaten op zak kunnen ze dan het MBO 4-diploma aanvragen bij de examencommissie van de Politieacademie.

Snelheid
De werkgever en de bonden hebben afgesproken dat het N3>N4-doorstroomtraject wordt aangeboden tot uiterlijk eind 2028. Het is de bedoeling dat in overleg met de Politieacademie en de eenheden het potentieel aan begeleiders en assessoren de komende tijd fors wordt opgehoogd.

Dit moet een serieuze poging mogelijk maken om alle N3-generalisten die zich daarvoor hebben aangemeld ruim voor eind 2028 het N3>N3-doorstroomtraject te laten doorlopen en vervolgens toe te voegen aan het bestand met N4-generalisten

 

En hoe verder

De komende zomer zullen de onderhandelingen verder gaan en komt er gauw een einde aan de onzekerheid die al veel te lang duurt. Wij houden jullie op de hoogte.

 

In onderstaand schema is per doelgroep te zien welke van de zeven onderdelen verplicht zijn, welke niet en waar een keuzemogelijkheid aanwezig is. De manier waarop iemand zijn werkervaring moet aantonen is het opbouwen van een portfolio met bewijzen uit zijn eigen werk, om precies te zijn drie bewijzen per onderdeel.

Afbeelding met tafel Automatisch gegenereerde beschrijving