Voorbereiding ‘sociaal maximum’ van start gegaan

Zoals in de politie-cao 2018/2020 afgesproken zal de werkgever in de loop van 2020 een aangepast planningsbeleid invoeren om overbelasting van politiemedewerkers zoveel mogelijk te voorkomen. Dit ‘sociaal plannen’ is erop gericht bij de inzet van collega’s een sociaal maximum aan belasting te respecteren. Wordt dit maximum toch overschreden, dan worden de betreffende collega’s gecompenseerd.

Politiemedewerkers krijgen regelmatig te maken met een opeenvolging van belastende elementen, zoals overwerk, werken in de nacht en consignatie. Door deze stapeling kan een ongewenst hoge belasting ontstaan, terwijl de inzet officieel ‘netjes’ binnen de normen van de Arbeidstijdenwet blijft. In de politie-CAO 2018/2020 is daarom afgesproken deze stapeling aan banden te leggen door de invoering van een sociaal maximum.

Op 4 juli zijn de bonden en het korps het eens geworden over de inhoud van dit nieuwe ‘sturingsinstrument’, dat in de plaats komt van de huidige Landelijke Arbeidstijdenregeling politie – de LAR. Om te beginnen is afgesproken dat het sociaal plannen gaat gebeuren voor alle medewerkers in functies tot en met salarisschaal 12. Dezelfde (schaal)grens wordt aangehouden als bij de toekenning van de overwerkvergoeding.

De belastende inzetelementen die meetellen voor het sociaal maximum zijn

  • Nachtdiensten
  • Weekenddiensten
  • Piketdiensten (consignatie)
  • Overuren en
  • Verschuivingen in roosters.

Na raadpleging van deskundigen op het gebied van arbeidsbelasting en van collega’s is aan elk van bovengenoemde elementen een aantal zwaartepunten toegekend.

 

Belastend element Punten per uur
Nachtdienst  (23:00 – 07:00 uur) 10
Weekenduren (za 00:00 – zo 24:00 uur) 5
Consignatie nacht  (23:00 – 07:00 uur) 1,6
Consignatie overig  (07:00 – 23:00 uur) 0,8
Overuren 2
Verschuivingsuren 1

 

Aan nachtelijke piketdiensten zijn meer punten toegekend dan aan piketdiensten overdag, aangezien medewerkers consignatie in de nacht als extra belastend ervaren en deskundigen bevestigen dat de nachtrust extra wordt verstoord door consignatie.

 

Maximum van 800 punten

Het sociaal maximum voor een standaard BVCM-periode van 28 dagen is vastgesteld op 800 punten. Voor een kortere of langere periode geldt naar rato een lager of hoger maximum. Hoe dan ook kan er in een bepaalde periode alleen sprake zijn van een overschrijding van het maximum als zich minstens twee belastende elementen hebben voorgedaan. Het nieuwe sturingsinstrument is immers bedoeld om de stapeling van belastende elementen aan banden te leggen. Heeft zich zo’n stapeling voorgedaan, dan wordt het totaal aantal punten per periode vastgesteld (afgerond op hele punten).

 

Compensatie in LFU

Komen voor een politiemedewerker meer dan 800 punten uit de bus, dan krijgt hij voor ieder berekend punt boven het sociaal maximum extra LFU-verlof toegekend. Dit is een belangrijk verschil met de LAR ten gunste van de medewerkers: overtredingen van de LAR leverden politiemensen namelijk geen enkele extra compensatie op.

 

Aantal punten boven 800 Compensatie per punt overschrijding
1 tot en met 300 punten 2 minuten
301 tot en met 500 punten 3 minuten
501 punten of meer 4 minuten

 

Absolute norm

De grens van 800 punten geldt ongeacht de omvang van het dienstverband. Deeltijders worden beschermd tegen overbelasting door de afspraak dat ze binnen hun team slechts naar rato van hun dienstverband worden ingeroosterd voor belastende diensten. Wil jij je als deeltijder meer beschikbaar stellen voor belastende diensten, dan moet je dat schriftelijk laten vastleggen in de R&O-cyclus.

 

De dienst HRM van de Nationale Politie werkt momenteel aan een plan van aanpak voor de aanpassing van de personeelssystemen en de communicatie met medewerkers, leidinggevenden en de teams Planning en capaciteitsmanagement. Later dit jaar zal de feitelijke invoering van het sociaal plannen van start gaan en de LAR komen te vervallen.

 

Tegen die tijd zal de ANPV zijn leden uiteraard uitgebreid informeren over de uitwerking van het nieuwe planningssysteem. Mocht je ondertussen al vragen hebben, schroom dan niet die aan ons voor te leggen via secretariaat@anpv.nl!