Stapelprotesten politiebonden voelbaar

Sinds enkele maanden voeren de vier gezamenlijke politiebonden acties in verband met het uitblijven van een nieuwe politie-cao. De bonden merken dat al deze acties de nodige druk opleveren en dat er onrust ontstaat bij het Openbaar Ministerie, deurwaarders, wooncorporaties en belangenverenigingen.

Partijen worden door de acties van de bonden gedwongen hun werkzaamheden op een andere
manier in te richten, in plaats van ze op het bordje van politiemensen te leggen.

Deurwaarders
Deurwaarders klagen bijvoorbeeld over het feit dat beslagleggingen of andere deurwaarderstaken niet kunnen worden uitgevoerd door de politieacties. De politiebonden benadrukken dat het de taak van de burgemeester van de betreffende gemeente is om de deurwaarders bij te staan. Dat burgemeesters deze taak niet (willen) oppakken, is niet te wijten aan de politie. De politiebonden verwijzen de deurwaarders dan ook consequent door naar de burgemeesters. In geval van nood kunnen de deurwaarders via 112 een beroep doen op de politie.

Openbaar Ministerie
De politiebonden krijgen bovendien signalen van politiemensen dat het Openbaar Ministerie (OM) oneigenlijke druk legt op individuele politiemedewerkers, om toch de taken van het uitreiken van hun gerechtelijke stukken te bewerkstelligen. Dit doet het OM door collega’s individueel te bevragen toch stukken uit te reiken. Politiemensen zijn daarentegen opgeroepen geen gerechtelijke stukken meer uit te reiken, anders dan betekeningen en/of uitreikingen voor de tenuitvoerlegging van schadevergoedingsmaatregelen/ vrijheidsbenemende straffen, ten gunste van slachtoffers en/of stukken die de persoonlijke en/of maatschappelijke veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Politiemensen moeten zich vrij voelen om collectief actie te voeren, zonder druk van anderen.
Het OM is zelf verantwoordelijk voor de uitreiking van haar gerechtelijke stukken en kan daarvoor momenteel verminderd een beroep doen op politiemensen die actievoeren. Het OM zal derhalve de eigen werkprocessen anders moeten inrichten. Over bovenstaande zal door de politiebonden nog gereageerd worden richting het betreffende resort en college PG’s.

Minder bekeuringen
De afgelopen weken is naar schatting voor miljoenen aan bekeuringen niet uitgeschreven of geseponeerd. Verspreid over heel Nederland delen politiemensen als actiemiddel minder of geen bekeuringen uit. Ook zijn radar- en snelheidscontroles opgeroepen om de lichte overtredingen niet te bekeuren. Wij zien een dalende trend in het aantal opgemaakte bekeuringen. Ook op sociale media melden politiemensen veel ‘niet uitgeschreven’ boetes.
(www.instagram.com/politieacties)

Geen geluidshinder
Sinds afgelopen week zijn politiemensen opgeroepen om niet meer te reageren op meldingen van geluidshinder. Het aantal meldingen dat om deze reden niet in behandeling wordt genomen is groot. Op dit moment ontbreekt het ons nog aan cijfers, maar gezien het reguliere aantal meldingen van geluidsoverlast schatten wij in dat het hier gaat om tientallen meldingen per dag. De tijd die dit oplevert zijn politiemensen in staat meer in de wijken aanwezig te
zijn. Van politiemensen horen wij dat een groot percentage melders begrip heeft voor de politieacties.

Minister en kabinet
Wij roepen een ieder die hinder ondervindt van de gevoerde politieacties zich te wenden tot de minister van Justitie & Veiligheid en het Kabinet. Alleen zij kunnen een einde maken aan de steeds verhardende politieacties voor een goede en rechtvaardige politie-cao.

De politiebonden voeren sinds december actie om het kabinet Rutte IV duidelijk te maken dat de gezondheid en veiligheid van het politiewerk onverantwoord zijn aangetast door onverstandig bezuinigingsbeleid van de kabinetten Rutte I tot en met III. De Nederlandse politie wordt nu al jarenlang ondermijnd door gebrek aan inzetbare mensen, met als gevolg een structureel veel te hoge werk- en roosterdruk voor (= overbelasting van) de huidige medewerkers. De nieuwe regeringsploeg weigert haar verantwoordelijkheid op dat punt te erkennen en snel mee te werken aan een nieuwe cao die de huidige situatie wat kan verlichten.

Dilemma
De politiebonden zullen deze verwaarlozing van de belangen van de politiemensen beantwoorden met acties die de Haagse gezagsdragers in hun financiële en politieke belangen raken. Dat gebeurt zoveel mogelijk op publieksvriendelijke wijze, maar gezien de aard van het politiewerk is dat niet lang vol te houden. Politiemensen vragen de burgers om begrip voor dit dilemma en om steun voor hun acties. Het kabinet is aan zet en zal moeten tonen dat het een fatsoenlijke politie-cao wil afsluiten.

Meer informatie
Meer weten over het actietraject? Neem contact op met het Landelijk Actiecentrum (LAC)
van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB via info@politieacties.nl!