Politiebonden leggen cao-wensen op tafel

De politiebonden ACP, NPB, ANPV en Equipe hebben minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag hun gezamenlijke inzet voor een nieuwe politie-cao gestuurd. De huidige cao loopt op 31 december af. Het streven van de bonden is dat er voor 1 januari 2021 een nieuw afsprakenpakket ligt.

 

In  hun aanbiedingsbrief herinneren de bonden minister Grapperhaus aan de vele lovende woorden van politici en bestuurders over de inzet en prestaties van de Nederlandse politie tijdens de coronacrisis. Gezagsdragers hebben de afgelopen maanden herhaaldelijk verkondigd dat hierdoor eens te meer duidelijk is geworden hoe belangrijk het politiewerk is voor de openbare orde en veiligheid in ons land. Dat heeft bij onze achterban verwachtingen geschapen, aldus de bonden.

 

Zij rekenen erop dat de uitgesproken erkenning en waardering snel worden omgezet in cao-afspraken over serieuze verbeteringen in hun arbeidsvoorwaarden. Daardoor zouden vakbondsacties dan kunnen uitblijven, wat in coronatijd voor iedereen het beste zou zijn.

De bonden willen voor de jaarwisseling een nieuwe cao afsluiten en dringen er daarom bij de minister op aan het onderhandelingsproces in de eerste week van september te starten.

 

KLIK HIER voor de cao-inzet van de politiebonden!

 

Ledenraadpleging

De inzet van de politiebonden is om te beginnen gebaseerd op vragen en opmerkingen van leden die de afgelopen jaren bij de bonden zijn binnengekomen over arbeidsvoorwaarden die zij graag verbeterd zouden zien. Een tweede belangrijke bron is de uitbreide achterbanraadpleging die in juli 2020 heeft plaatsgevonden. Niet alleen konden leden in de week van 13 tot en met 20 juli tijdens videoconferenties hun wensen kenbaar maken, ook werd tussen 8 en 24 juli een digitale ledenpeiling gehouden. In totaal deden daaraan ruim 10.000 politiemensen mee, onder wie 1.571 ANPV-leden.

 

Inkomensverbetering

In de digitale vragenlijst werd de deelnemers gevraagd op welke gebieden zij met voorrang (‘prioriteit’) nieuwe cao-afspraken gemaakt wilden zien. Inkomensverbetering scoorde daarbij verreweg het hoogst: 63 procent van de respondenten gaf aan een afspraak daarover de hoogste prioriteit en nog eens 18 procent vond dit de op-een-na-hoogste prioriteit.

 

Ook over de gewenste vorm van inkomensverbetering was de uitkomst glashelder: drie kwart van de respondenten (73 procent) sprak zich uit voor een structurele loonsverhoging. De overgrote meerderheid van hen (55 van die 73 procent) gaf daarbij de voorkeur aan een procentuele verhoging van de salarisbedragen (en niet bijvoorbeeld een vast bedrag).

 

Loopbaan- en opleidingskansen

Ruim veertig procent van de respondenten (44 procent) koos als eerste of tweede prioriteit een cao-afspraak op het gebied van loopbaan- en opleidingskansen (persoonlijke ontwikkeling).

Volgens deze collega’s is het hoog tijd dat de werkgever daarin structureel meer geld investeert, hetzij door de introductie van een persoonlijk ontwikkelingsbudget (27 procent), hetzij door een verhoogd korpsbudget voor opleiding, training en coaching (17 procent).

 

Fit en gezond blijven

Als tweede runner-up eindigde een cao-afspraak over een extra fit- en gezondheidsimpuls voor politiemedewerkers. In totaal koos 42 procent van de respondenten zo’n afspraak als eerste of tweede prioriteit. Nagenoeg de helft van deze collega’s zou graag een vergoeding geregeld zien voor een sportabonnement (28 procent) of een fitnessabonnement (21 procent).

 

Mobiliteit

Volledigheidshalve: gevraagd naar een gewenste cao-afspraak over het werkplekbeleid gaf de helft van de respondenten (51 procent) de voorkeur aan een structurele mogelijkheid om (een deel van de tijd) thuis te kunnen werken. Gevraagd naar een gewenste cao-afspraak op vervoersgebied bleken de voorkeuren verdeeld tussen betere parkeervoorzieningen (28 procent), een hogere kilometervergoeding bij een dienstreis met eigen vervoer (ook 28 procent) en het stimuleren van het reizen per fiets of e-bike (27 procent).

 

Vroegpensioenregeling

Aan het eind van de vragenlijst kregen de respondenten de gelegenheid in hun eigen woorden (nogmaals) duidelijk te maken waaraan de nieuwe politie-cao zou moeten voldoen. In lijn met de eerder gegeven antwoorden leidde dat in de meeste gevallen tot het nogmaals aandringen op inkomensverbetering (zowel via loonsverhogingen als via hogere toelagen of verbeterde doorstroomkansen).

 

Daar noemden ook veel respondenten als vurige wens dat er tijdig nieuwe afspraken worden gemaakt over ruimere structurele mogelijkheden voor eerder stoppen met werken bij de politie. In mei van dit jaar zijn de bonden en de werkgever het eens geworden over een tijdelijke regeling tot 2025. De volgende stap moet zijn het vormgeven aan een blijvende regeling vanaf dat jaar – eveneens op basis van het landelijk pensioenakkoord van juni 2019. Ook die wens heeft een plek gekregen in de aangeleverde cao-inzet.

 

KLIK HIER voor de cao-inzet van de politiebonden!