Nood? Bel: 06-53336074

Over de vakgroep Postactieven

De ANPV verleent een ruim pakket aan diensten en biedt een breed scala aan activiteiten aan. Twee van die pijlers zijn al decennia lang de individuele- en collectieve belangen­behartiging, waaronder de pensioenregeling. 

Een groeiende doelgroep  - die we gemakshalve postactieven noemen -  vraagt al enkele jaren om een eigen platform. Tot die groep rekenen we niet alleen postactieven en gepensioneerden, maar ook collega’ s die wegens arbeidsongeschiktheid de dienst moesten verlaten en tenslotte ook nog eens collega’s die 2-3 jaar voor hun pensioen staan en met specifieke vragen over hun toekomst worstelen.

Wat gaan we voor de postactieven doen?

Om de wensen van de postactieven te inventariseren en te stroomlijnen is er een afdeling opgericht met een werkgroep van 16 leden en een dagelijks bestuur, bestaande uit Theo Jansen (vz), Rob Gerson, en Jos Hermans.

 • Het bestuur organiseert o.m. regionale bijeenkomsten om ideeën en wensen te inventariseren.
 • De post-actieven en de gepensioneerden kunnen gebruik maken van de bestaande diensten, zoals kortingen bij verzekeringen, hulp bij belastingaangifte, etc. Wij verwijzen daarbij graag naar het ledenvoordeel op onze website.
 • Uit de inmiddels gehouden inventarisatie van wensen is een lijst van onderwerpen samengesteld, waarover senioren geïnformeerd willen worden of waarop zij een beroep willen doen.
 • De afdeling wil richting hoofdbestuur spreekbuis zijn om specifieke zaken onder hun aandacht te brengen. Denk hierbij vooral aan pensioenzaken, UWV- of SVB-perikelen. Ook worden zaken behartigd waar (afdelings)bestuurders niet altijd aan toe komen, zoals bezoeken van langdurig zieken en aandacht besteden aan jubilea.

Tot onze taken rekenen we ook:

 • Geven van voorlichting of doorverwijzen naar instellingen en deskundigen.
 • Inventariseren van behoeften en wensen.
 • Behartiging van belangen.
 • Medezeggenschap in het voorzittersoverleg.
 • Zetel in het bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) namens het Ambtenarencentrum, de ambtenarencentrale waarbij de ANPV  aangesloten is.
 • Zetel in het verantwoordingsorgaan van het ABP, ook namens het Ambtenarencentrum.
 • Zetel in het platform van het landelijk Samenwerkingsverband Politie Senioren (SPS)

SPS

Om onze belangen op landelijk niveau optimaal te kunnen behartigen is de ANPV, afdeling Post-Actieven aangesloten bij het landelijk Samenwerkingsverband Politie Senioren. Binnen dit samenwerkingsverband is een platform waar onderlinge wensen en ideeën worden uitgewisseld en besproken, een en ander met betrekking tot het welzijn van de doelgroep. Inmiddels zijn zo'n 15.000 gepensioneerden hierbij aangesloten.

Het ‘mission statement’ van de SPS luidt als volgt;

Het bevorderen van de samenwerking van verenigingen van politiesenioren in Nederland, met het oogmerk om gezamenlijk te werken en bij te dragen aan de ontwikkeling, instandhouding en het functioneren van verenigingen van politiesenioren ( lees hier: ANPV-afdeling post-actieven). Dit alles teneinde onderlinge binding van politiesenioren en hun betrokkenheid bij politie en maatschappij te bevorderen.

De doelstellingen van de SPS bestaan uit het navolgende:

 • Landelijk overleg met de Korpsleiding van de Nationale Politie / Ministerie, waardoor afspraken kunnen worden gemaakt op hoofdlijnen voor landelijk beleid, initiatieven en ideeën.
 • Eenduidige afspraken over faciliteiten, financiële ondersteuning en inzet van oud politiemedewerkers als volontairs en vrijwilligers binnen en buiten de politie;
 • Duidelijk verwachtingspatroon voor oud politiemedewerkers, lokaal en landelijk;
 • Meer aandacht voor oud politiemedewerkers vanuit de Nationale Politie en het Ministerie;
 • Eén lid van de Korpsleiding die verantwoordelijk is voor de afspraken rond oud politiemedewerkers en daarop aanspreekbaar is.

Het bestuur van deze ANPV-afdeling voelt zich bijzonder aangetrokken tot het SPS, temeer omdat in een SPS-platform de belangrijkste deelnemers zijn vertegenwoordigd en zij dus kunnen meedenken en meepraten over het welzijn van de gepensioneerden.

Contributie

Na pensionering bedraagt het vakbondslidmaatschap voor post-actieven € 26,50 per jaar.

Contact

Wil je meer weten over dit onderwerp, of misschien deelnemen aan deze vakgroep, neem dan contact op met Theo Jansen (vz) via postactieven@anpv.nl / theo.jansen@anpv.nl of tel: 06-17387294.

Einde van de pagina - Terug naar boven