Nood? Bel: 06-53336074

Redactiestatuut Magazine van de ANPV

Dit redactiestatuut geeft richtlijnen en kaders met betrekking tot het ANPV magazine. Dit is bedoeld om de positie van de redactie van dit magazine vast te leggen. 

 

1. Doel en karakter van het magazine.

Het Magazine heeft ten doel:

 • Het geven van actuele (achtergrond) informatie over alle ontwikkelingen op het gebied van de politie, het vakbondswerk in het algemeen en de werkzaamheden van de ANPV in het bijzonder;
 • Het creëren van betrokkenheid en begrip tussen de ANPV en haar doelgroepen;
 • Het stimuleren van interactie tussen de ANPV en haar leden.
 • Het dienen als marketingmateriaal om potienteel nieuwe leden te interesseren. 

 

2. Doelgroep

De doelgroep van het magazine omvat:

 • (gezins)leden van de ANPV;
 • externe partners en relaties. 

 

3. Structuur

 

3.1 Redactiecommissie ANPV

 • De redactiecommissie wordt gevormd door een eindredacteur, de hoofdredacteur en de redacteur(en).
 • De redactiecommissie stemt haar werkwijze af met de eindredacteur.
 • De redactiecommissie draagt zorg voor: 
  • Het ontwikkelen en vormgeven van het magazine; 

  • Het zorgdragen voor publicaties; 

  • Het borgen van de kwaliteit en actualiteit van de informatie

 

.4 Rollen en verantwoordelijkheden

 • Het hoofdbestuur van de ANPV is verantwoordelijk uitgever van het magazine.
 • Het hoofdbestuur ANPV heeft een redactiecommissie ingesteld.
 • Het Hoofd Communicatie/portefeuillehouder Communicatie van het hoofdbestuur ANPV is tevens eindredacteur van het magazine.
 • Het beheer van het magazine evenals de daarin aangeboden informatie geschiedt onder toezicht van de eindredacteur.
 • De hoofdredacteur en de redacteur(en) worden voorgedragen door de eindredacteur en worden benoemd voor een periode van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
 • De hoofdredacteur legt verantwoording af aan de eindredacteur.
 • De redacteur legt verantwoording af aan de hoofdredacteur of bij diens afwezigheid/indien nodig, aan de eindredacteur.
 • De hoofdredacteur is algemeen verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de inhoud van het magazine.  

 

4.1 Taken eindredacteur

 • De eindredacteur overlegt met het hoofdbestuur: o.a. over de begroting en de beheersing van het budget;
 • De eindredacteur heeft de algemene leiding van de redactiecommissie: hij bepaalt het beleid en hoe de redactie werkt. Hijj bepaalt de grote lijnen van het magazine en zal bij gevoelige zaken een beslissing nemen;
 • De eindredacteur vertegenwoordigt de redactie d.w.z. hij staat, indien nodig, buitenstaanders te woord en is verantwoordelijk is voor de inhoud van de artikelen. 4.2 Taken van de hoofdredacteur
 • Vertaalt het beleid van het hoofdbestuur naar het eindproduct;
 • Bewaakt de huisstijl van de ANPV in het magazine;
 • Plant per uitgave minstens één redactievergadering met de redactiecommissie;
 • Bewerkt andermans kopij (lay-out, kopteksten etc);
 • Herschrijft, indien noodzakelijk en in overleg met de auteur, aangeleverde kopij.
 • Heeft een coördinerende rol in de opmaak van de gewenste lay-out;
 • Selecteert het beschikbare fotomateriaal;
 • Onderhoudt en begeleidt de contacten met de drukker, muv budgettaire en contractuele aangelegenheden, deze gaan in overleg met de eindredacteur.
 • Overhandigt uiterlijk 3 volledige werkdagen voor het ter perse gaan de digitale opmaak van het magazine aan de eindredacteur. 

 

4.3 Taken van een redacteur

 • Het schrijven van artikelen;
 • Het afnemen van interviews;
 • Het aanleveren van daartoe benodigd fotomateriaal;
 • Het ontwikkelen van ideeën met betrekking tot het plaatsen van artikelen.

 

5. Kopij

 • Iedereen kan bij de redactiecommissie dan wel via het emailadres redactie@anpv.nl, kopij aanleveren. De aan te leveren kopij moet voldoen aan de doelstellingen van het magazine.
 • De aangeboden kopij dient te voldoen aan de normen van de (auteurs)wet en het privacyreglement. De redactiecommissie is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de aangeleverde kopij.
 • De hoofdredacteur heeft het recht om, eventueel na overleg met betrokkene(n) kopij te weigeren, te wijzigen of in te korten indien deze niet in overeenstemming is met de doelstellingen van het magazine of de organisatie. Een bezwaar tegen een dergelijke beslissing kan ingediend worden bij de eindredacteur.
 • Voor het verbeteren van taal- en stijlfouten is geen overleg met de auteur vereist, evenmin voor het aanbrengen van veranderingen in of toevoegen van koppen, tussenkoppen en inleidingen.
 • De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de plaatsing van een artikel, de auteur blijft verantwoordelijk voor de inhoud.
 • Anonieme artikelen worden niet geplaatst.
 • De hoofdredacteur overlegt bij twijfel en gevoelige onderwerpen met de eindredacteur.
 • De kopijrechten op alle te plaatsen of geplaatste informatie vallen in beginsel onder de bescherming van de Auteurswet en het privacyreglement en rusten bij de ANPV.
 • In het geval van een meningsverschil binnen de redactiecommisse, beslist het bestuur, de eindredacteur gehoord. 

 

6. Wijziging en vaststelling van het statuut

Het redactiestatuut kan, de redactiecommissie gehoord, door het hoofdbestuur worden gewijzigd. 

 

7. Bekendmaking statuut

Dit statuut wordt op de website van de ANPV gepubliceerd.

 

Onderhavig redactiestatuut is op 20 juni 2016 vastgesteld door het hoofdbestuur ANPV. 

Einde van de pagina - Terug naar boven