Coalitiefractie Verantwoordingsorgaan ABP wijst indexatienota af

De ANPV is lid van het AC (Ambtenarencentrum) en wil onderstaand persbericht onder de aandacht brengen. Dit persbericht is uitgebracht door de coalitiefractie (waar het AC deel van uit maakt) in het verantwoordingsorgaan ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds).

 

Als ANPV delen wij de getrokken conclusies en staan wij dan ook volledig achter de gemaakte opmerkingen met de daarbij behorende toelichting.

Coalitiefractie CMHF/AC/FOG-ABP/NBP van het Verantwoordingsorgaan ABP wijst premie- en indexatienota af
27 november 2020. Het Verantwoordingsorgaan van ABP worstelde afgelopen donderdag met de advisering over de premie- en indexatie nota. Doordat de FNV-fractie zich aansloot bij de werkgevers en de LvOP afzag van advisering, stemde het VO bij meerderheid in met een positief advies op het voorgenomen besluit van het bestuur van ABP. Evenals vorig jaar kon het bestuur de coalitiefractie CMHF/AC/FOG-ABP/NBP waarin vakbonden en niet-vakbonden, actieven en gepensioneerden samen werken, niet overtuigen. De fractie besloot eensgezind om een negatief advies te geven.
De fractie is van mening dat het gebruik van een rekenrente van 2,4%, die gebruikt wordt als fictief rendement bij het vaststellen van de premie, verdedigbaar lijkt. De Commissie Parameters heeft zich gebogen over de maxima die ABP mag gebruiken en die als veilig worden verondersteld en daar sluit dit bij aan. Wat vreemd is in ons stelsel, is dat we bij het vaststellen van de premie gebruik mogen maken van realistische inschattingen van de rendementen, maar dat de verplichtingen richting de toekomst op een andere manier bepaald worden, namelijk met de op de markt gebaseerde rekenrente. Die rekenrente staat nu op 0,2%, of misschien vandaag de dag zelfs nog lager, waardoor men doet alsof er totaal geen toekomstig rendement verwacht wordt.
Fractievoorzitter Jacqueline van Langeraad (CMHF): “Je doet niet alleen alsof er totaal geen rendement verwacht wordt, nee, je verhoogt de pensioenen ook niet meer. En dat terwijl het vermogen van ABP steeds groter wordt. Dat heeft er toe geleid dat de huidige gepensioneerden nu bijna 20% minder ontvangen dan daar waar zij op gerekend hadden! En niet alleen de gepensioneerden, want ook de huidige actieven bouwen 20% minder op. Sterker nog, we vragen aan de huidige werkenden om geld op zij te zetten tegen een rendement van 0,2%!” Bernard van Praag (NBP) vult aan: “We leven in een schimmenwereld , waarin gesteld wordt dat ABP doodarm is, terwijl we stinkend rijk zijn”.
Indien we met de door de Commissie Parameters berekende veilige rendementsverwachtingen mogen rekenen, stijgt de dekkingsgraad met grote sprongen. Op dit moment heeft ABP een beleggingsrendement van ca. 1% nodig om de reeds opgebouwde pensioenen in de toekomst uit te kunnen keren. Bij een rendement van 2,3% kan daarnaast, naar verwachting van ABP, zelfs weer geïndexeerd worden. Het rendement van ABP ligt gemiddeld sinds minstens vijftien jaar op meer dan 6%. De coalitiefractie is daarom van mening dat er een bezinning over het hervatten van de indexatie zou moeten plaatsvinden. Dit vond geen steun bij de meerderheid van het Verantwoordingsorgaan.
Het is volgens de coalitiefractie niet te verdedigen dat het bestuursvoorstel een opslag op de premie bevat, van 1,5%, omdat ABP een dekkingsgraad heeft die onder de 110% blijft. De premiedekkingsgraad wordt namelijk berekend met een dekkingsgraad gebaseerd op de rekenrente van 0,2%. De premie-opslag draagt hooguit theoretisch bij aan de mogelijkheid tot indexeren. De gebruikelijke uitleg dat dit een solidariteitsheffing is, omdat gepensioneerden niet geïndexeerd worden en actieven wel door een loonsverhoging, gaat dit jaar gezien de huidige maatregelen door Corona ook niet op. Sterker nog, zij kunnen er netto op achteruit gaan. Dat vindt de coalitiefractie geen evenwichtige belangenafweging.
Kortom, de coalitiefractie kon geen positief advies op de premie- en indexatienota geven en deed een klemmend beroep op het bestuur van ABP: “Vorig jaar adviseerde het VO bij meerderheid
negatief. We hadden gehoopt en verwacht dat het bestuur actief aan de gang zou gaan om de belangen van de deelnemers te gaan behartigen, zoals wij dat hier nu ook doen. De huidige systematiek maakt dat dit stelsel failliet is, maar desondanks gaan we hier onverkort mee verder. Het bestuur verschuilt zich achter wet- en regelgeving en dat is treurig. Daarom roepen wij het bestuur met klem op, in het belang van de deelnemers, om zich actief uit te laten hierover en zich hard te maken voor de belangen van deelnemers.” Paul Eijkelenkamp (AC): “Het wordt tijd dat we ontwaken en ons ‘opgeheven vingertje’ voor iets anders inzetten dan het ten gronde richten van het in 2019 volgens Mercer beste pensioenstelsel ter wereld.”