anpv logo
Nu hulp nodig?
Bel het noodnummer:

06-53336074
(24/7 bereikbaar)

Privacyverklaring

Privacyverklaring ANPV versie 1.1; 26-11-2019 KW

Dit betreft de privacyverklaring van de Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV) ingeschreven onder nummer 40477627 bij de Kamer van Koophandel.
De ANPV respecteert de privacy van al haar leden / begunstigers, en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De ANPV is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites die via een link met onze website bereikbaar zijn. U kunt het privacy beleid van die andere sites raadplegen door hun privacy verklaringen op te vragen.
De ANPV houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 in werking is getreden.
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe de ANPV omgaat met uw persoonsgegevens die worden verwerkt door het gebruik van de digitale middelen, zoals de ledenadministratie, de ANPV-website en het e-mailverkeer.
Mocht u n.a.v. deze privacyverklaring nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke (privacy@anpv.nl of 070-3155106).

1. Begripsbepalingen
In deze verklaring wordt verstaan onder:
• Autoriteit Persoonsgegevens (AP); de Nederlandse privacy-toezichthouder;
• Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
• Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
• Verwerkingsverantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verwerkingsverantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;
• Bewerker: degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;
• Lid: betrokkene; degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
• Derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
• Toestemming van het lid: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee het lid aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;
• Cookies: dit is een bestandje dat met de pagina’s van de website(s) wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen.

2. Bereik
Deze privacyverklaring is van toepassing op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van de leden van de ANPV. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van die leden die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

3. Doel
Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over die gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de doeleinden zoals die staan omschreven in de statuten en de reglementen van de ANPV en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.

4. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid

1. De verwerkingsverantwoordelijke van de ANPV, de secretaris, is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens.
2. De verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.
3. De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een bewerkersovereenkomst tussen bewerker en verwerkingsverantwoordelijke.
4. De verwerkingsverantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften uit de AVG of deze verklaring. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door zijn handelen.

5. Rechtmatige verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG en deze verklaring op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
2. Persoonsgegevens worden alleen voor de in deze verklaring bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
3. Persoonsgegevens mogen slechts worden verzameld of verwerkt indien:
• Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap en de daarbij behorende individuele en collectieve belangenbehartiging;
• Dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke na te komen;
• Het lid voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
• De ANPV verwerkt de persoonsgegevens die u invult bij het aangaan van het lidmaatschap en eventuele andere persoonsgegevens die u zelf tijdens uw lidmaatschap aan de ANPV verstrekt. Door de verstrekking van deze persoonsgegevens verleent u de ANPV toestemming om de door u ingevulde gegevens te gebruiken voor vakbondsactiviteiten, zoals het verlenen van juridische bijstand, het verzenden van een magazine en verder u met nieuwsbrieven of anderszins te informeren over producten en diensten van de ANPV en van derden die het onderwerp van onze vereniging betreffen. U kunt het ontvangen van die informatie altijd stopzetten door dat te melden bij de Ledenadministratie. (ledenadministratie@anpv.nl)
• Ieder die handelt onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de bewerker – en ook de bewerker zelf – verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen;
• De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van de functie, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht;
• De ANPV heeft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies.

6. Recht op inzage

1. Het lid heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben.
2. De verwerkingsverantwoordelijke deelt een lid op zijn verzoek – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst hiervan – (schriftelijk) mee welke persoonsgegevens worden verwerkt.

7. Verstrekking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de ANPV. De ANPV verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de vakbondsactiviteiten en er een getekende verwerkersovereenkomst aan ten grondslag ligt. Verder worden uw persoonsgegevens aan een derde verstrekt indien de ANPV daartoe verplicht is door enige wet of een rechterlijke uitspraak.

8. Recht op correctie, aanvulling, overdracht en verwijdering

1. Op schriftelijk verzoek van een lid gaat de verwerkingsverantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling, verwijdering, overdracht en/of afscherming van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
2. De verwerkingsverantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft alsdan de mogelijkheid zich te wenden tot het dagelijks bestuur van de ANPV.
3. De verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering, overdracht en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

9. Bewaren van persoonsgegevens

1. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De bewaartermijn is 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap, tenzij u in het verleden een juridisch dossier heeft gehad. In die situatie bedraagt de bewaartermijn maximaal 20 jaar.
2. Indien de bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verstreken of u een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende gegevens binnen een termijn van één maand verwijderd.
3. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat het bewaren van groot belang is voor een ander dan het lid of op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

10. Verzameling van andere gegevens

• De ANPV maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies om uw voorkeuren en instellingen te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.
• Via onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De ANPV gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website(s) en de app gebruiken en hoe effectief Google zoekresultaatpagina’s zijn. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google kan de verzamelde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De ANPV heeft hierop geen invloed. De ANPV heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
• De ANPV maakt gebruik en is beheerder van een Facebook pagina. Op deze Facebook pagina plaatst Facebook Cookies die de ANPV kan gebruiken voor het analyseren van het gebruik van deze Facebook pagina’s en zijn bezoekers.

11. Melding van verwerking van gegevens

De verwerking van persoonsgegevens door de ANPV is aangemeld bij de AP.

12. Klachtenregeling

Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd, kunt u zich richten tot:
• de verwerkingsverantwoordelijke (privacy@anpv.nl);
• het dagelijks bestuur van de ANPV; al dan niet met gebruik making van de klachtenregeling;
• de AP met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen u en de ANPV.

13. Wijziging en inwerkingtreding

1. De ANPV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Het plaatsen van de vernieuwde privacyverklaring op de website www.anpv.nl volstaat.