Nood? Bel: 06-53336074

WERKTIJDMODALITEITEN

In de zomermaanden vindt binnen politieteams de inventarisatie plaats van gewenste werktijdenmodaliteiten voor volgend jaar. Artikel 12a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) schrijft voor dat een arbeidstijdenmodaliteit jaarlijks voor 1 oktober aangevraagd moet worden. Om onnodig werk te voorkomen hebben de werkgever en de bonden afgesproken dat dit in de praktijk alleen geldt voor nieuwe aanvragen en wijzigingsverzoeken. Wil jij je modaliteit ongewijzigd een jaar voortzetten, dan hoef je daarvoor dus géén nieuwe aanvraag in te dienen.

Mogelijkheden bespreken

Dat wil niet zeggen dat eenmaal toegekende modaliteiten automatisch worden voortgezet. De eerder/eenmaal toegekende modaliteiten geeft geen rechten voor 2021.

Op basis van de huidige regelgeving bekijken leidinggevenden jaarlijks in hoeverre de aangevraagde en al eerder toegekende modaliteiten (opnieuw) toegekend kunnen worden zonder de slagvaardigheid van de teams te belemmeren. Wil een leidinggevende een modaliteit niet ongewijzigd voortzetten of een aangevraagde modaliteit niet toekennen? Dan is hij verplicht dat voorgenomen besluit te bespreken met de betreffende medewerker. Leidt dat gesprek niet tot een uitkomst waar beide partijen mee kunnen leven, dan moet de oplossing worden gezocht door de modaliteitenverdeling in teamverband te bespreken.

Adviescommissie

Biedt het gesprek met de medewerker en het team geen uitkomst en blijft de leidinggevende bij zijn voorgenomen besluit om een lopende of aangevraagde modaliteit af te wijzen? Dan moet hij daarover eerst nog advies inwinnen bij de adviescommissie werktijdenmodaliteiten, bestaande uit deskundigen namens de werkgever en namens de bonden.

Ervaringen

In de zomermaanden bereiden leidinggevenden zich voor op de besluitvorming over de modaliteiten in oktober. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat daarbij niet altijd de afspraken van de beleidsregel modaliteiten (download hier) worden gevolgd. Mogelijk door onbekendheid met deze afspraken of door een te grote werkdruk schieten het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende en ook het oplossingsgerichte teamgesprek er meer dan eens bij in. Ook leggen leidinggevenden het voornemen van een afwijzing niet altijd voor aan de commissie werktijdenmodaliteiten. Niet altijd is bekend dat meerdere modaliteiten tot de mogelijkheden behoren.

Het beoogde doel van de procedurele afspraken is een zorgvuldige afweging van de belangen van individuele medewerkers – het mogelijk maken van een betere afstemming van werk- en privéverplichtingen door een werkweekpatroon ‘op maat’ – en het zwaarwegende dienstbelang van zo slagvaardig teams.

Een praktische tip tot slot. Wordt bij de beoordeling van jouw modaliteitsaanvraag de beleidsregel niet nageleefd? Wijs je leidinggevende daar dan op, dat kan al genoeg zijn om het verschil maken.

Neem anders contact op met de afdeling Individuele Belangenbehartiging (IBB) van de ANPV, zij zijn bereikbaar onder ibb@anpv.nl of telefonisch: 070-3155128

De ANPV is lid van: