Nood? Bel: 06-53336074

Voorstel cosmetische/medische ingreep en ziekmelding

Gedurende enige tijd is er in diverse eenheden een discussie ontstaan over het ziekmelden tbv van een cosmetische/medische ingreep en gedurende de herstelperiode van deze ingreep. Hierbij roept de onduidelijkheid veel vragen op bij betrokken medewerkers maar ook bij leidinggevenden. Het kan ook niet zo zijn dat er binnen één team verschillend wordt omgegaan met deze materie. De vraag die zich hierbij voordoet is; of medewerkers en zo ja voor welke periode zich ziek kunnen melden voor een dergelijke ingreep en de herstelperiode tengevolge van deze ingreep. Denk hierbij aan oa ooglidcorrecties en het ooglaseren. Hierbij wordt in een enkele eenheid zelfs een juridische discussie gevoerd. Echter in bestaande wet- en regelgeving en in jurisprudentie is hierover niets te vinden.

Dat heeft er toe geleid dat de ANPV en ACP hierover een voorstel hebben ingediend bij de Minister van V&J waarbij voorgesteld wordt om 'in redelijkheid de medewerker te faciliteren voor wat betreft tijd voor medische handelingen die de inzet van de medewerker naar verwachting zullen verhogen. Hieronder wordt door ons minimaal verstaan:

- Behandelingen die de zintuigen betreffen

- Behandelingen ter bestrijding of voorkoming van overgewicht en overige zaken welke, indien niet wordt ingegrepen, naar waarschijnlijkheid de inzet van de medewerker in ernstige mate verminderen of aantoonbaar leiden tot psychische e/o lichamelijke ziekteverzuim e/o als zodanig kunnen worden aangemerkt

Ook de werkgever heeft baat bij psychisch en lichamelijk fit en gezond personeel wat de inzet ten goede zal komen. Het is daarom zaak dat op korte termijn een einde wordt gemaakt aan deze onduidelijkheid en iedereen weet waar hij/zij aan toe is.

In het formele overleg van het CGOP van 12 mei jl is aangegeven dat er op korte termijn een antwoord te verwachten is op ons voorstel. Wij houden u op de hoogte!

De ANPV is lid van: