Nood? Bel: 06-53336074

Vervroegd uittreden politie onderwerp van gesprek

De werkgever heeft gisteren (31 juli) in het verkennende gesprek over de mogelijkheden tot vervroegd uittreden aangegeven dat hij net als de politiebonden vindt dat er een passende regeling moet komen voor politiemensen. Vanaf half september vinden vervolggesprekken plaats over hoe de regeling er gaat uitzien en onder welke voorwaarden er gebruik van kan worden gemaakt. Tegelijkertijd hebben werkgever en bonden vastgesteld dat extra afspraken nodig zijn over tijdige vervanging van collega’s die uitstromen.

De werkgever en de politiebonden hebben in het verkennende gesprek stilgestaan bij de afspraken in het pensioenakkoord. En bij de vraag wat er op andere terreinen moet worden geregeld bij de totstandkoming van een passende regeling voor politiemensen om eerder te kunnen stoppen met werken. Dit heeft immers tot gevolg dat de werving, selectie en opleiding van nieuwe collega’s moet worden versneld. Ook zal er aandacht moeten blijven voor duurzame inzetbaarheid, de gezondheid, vitaliteit en fysieke belasting van collega’s.

Capaciteit

De politiebonden zijn positief dat de werkgever tot een passende regeling wil komen als het gaat om vervroegd uittreden en aangeeft dezelfde vraagstukken te herkennen. Over een aantal van deze vraagstukken zijn in de huidige CAO overigens al afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over de aanpak van capaciteitsproblemen en inzetbaarheid (naar aanleiding van het herstelplan van de bonden). De problemen zijn echter hardnekkig en niet van de ene op de andere dag opgelost. De bonden zien een kans om tegelijk met het afspreken van een regeling over eerder stoppen met werken ook het aanpakken van de capaciteitstekorten een flinke impuls te geven.

Pensioenakkoord

De politiebonden wilden tijdens de CAO-onderhandelingen al een afspraak maken over een regeling om eerder te stoppen met werken. Door wetgeving (o.a. de RVU-boete) was dit niet mogelijk. Daarom is tijdens het afsluiten van de CAO een clausule toegevoegd om bij veranderde wetgeving de gesprekken over vervroegd uittreden met de werkgever weer op te starten. Door het onlangs gesloten pensioenakkoord is dat nu het geval.

Het pensioenakkoord bevat naast afspraken over een nieuw pensioenstelsel ook afspraken over onder andere het bevriezen van de AOW-leeftijd, het minder hard meestijgen van de AOW-leeftijd met de levensverwachting en de mogelijkheid voor werknemers om eerder te stoppen met werken. Om een dergelijke regeling mogelijk te maken wordt de RVU-boete vanaf 1 januari 2021 voor een periode van 5 jaar opgeschort. Werknemers kunnen een periode van maximaal 3 jaar eerder stoppen met werken direct voorafgaand aan hun AOW-leeftijd. Daarvoor kan de werkgever tot een maximum van 19.000 euro per jaar zonder fiscale boete toekennen.

Sectorspecifieke regeling

Afspraken over een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken moeten op de CAO-tafel verder worden uitgewerkt. Daarom hebben de politiebonden direct na het pensioenakkoord een brief aan de werkgever gestuurd met het verzoek om het overleg te openen voor een sectorspecifieke regeling, binnen de grenzen van de afspraken in het pensioenakkoord. De werkgever liet daarop weten de bonden uit te nodigen voor een eerste verkenning op 31 juli.

Vervolggesprekken

De werkgever en de bonden hebben in het oriënterende gesprek een inventarisatie gemaakt van wat er moet worden geregeld en wat er nodig is aan informatie en data om tot goede afwegingen te komen. Ook zijn er procesafspraken gemaakt over hoe het traject verder wordt opgepakt. Afgesproken is om in de tweede helft van september weer bij elkaar te komen om het overleg te vervolgen.

De ANPV is lid van: