Nood? Bel: 06-53336074

Verlofrechten IVF

Er was lange tijd onzekerheid over de verlofrechten voor werknemers in verband met het ondergaan van een vruchtbaarheidsbehandeling.

Met de op 1 januari 2015 in werking getreden wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wazo) is op dit punt helderheid gecreëerd. Op grond van de Wazo heeft men recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof als men de arbeid niet kan verrichten wegens (o.a.) zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Per 1 januari 2015 is het relevante artikel 4:1 Wazo aangepast, met dien verstande dat daaraan is toegevoegd dat onder zeer persoonlijke omstandigheden in ieder geval ook dient te worden verstaan “spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek door de werknemer of de noodzakelijke begeleiding daarbij van de personen, bedoeld in artikel 5:1” (d.w.z. eerstegraads familieleden en partner). Deze verduidelijking van het toepassingsbereik van het kort verzuimverlof werd mede nodig geacht vanwege de vragen die er waren over de toepasbaarheid van het kort verzuimverlof bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Hiermee is de discussie dus beslecht.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt  dat in de Wazo, voor zover hier van belang tevens is geregeld dat “van artikel 4:1 Wazo, voor wat betreft de loonbetaling uitsluitend ten nadele van de werkgever/organisatie is.  Zie verder de Kamerbrief Arbeid en Zorg, 00002332238, d.d. 31 augustus 2016, van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer weten? Raadpleeg de juridische afdeling van de politiebond ANPV via jz@anpv.nl

De ANPV is lid van: