Nood? Bel: 06-53336074

Veel reacties op overgangsregeling loopbaanpad GGP en tactische opsporing

Vorige week hebben we jullie geïnformeerd over de overgangsregeling voor het loopbaanpad van medewerker naar senior GGP en TO zoals in de CAO is vastgelegd. Het loopbaanpad garandeert deze collega’s een bevordering naar de seniorfunctie. Dat heeft de afgelopen dagen gezorgd voor veel reacties onder collega’s. Vooral de afspraak dat het gegarandeerde aanbod gedaan wordt op basis van vacatureruimte blijkt verbazing te wekken onder collega’s. Hieruit blijkt dat de vakbonden vorig jaar in hun uitleg van de CAO-afspraak tijdens de cao-bijeenkomsten onvoldoende duidelijk hebben gemaakt welke afspraken er gelden voor de toekomst, en welke voor het zittend personeel. We rekenen onszelf deze onduidelijkheid aan. Ons doel was immers om iedereen een volledige en juiste uitleg te geven over de gemaakte afspraken.

In de komende weken zullen de bonden en werkgever zoveel mogelijk informatie beschikbaar stellen over de overgangsregeling. Onder andere met behulp van veel gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.

Vooruitlopend daarop zetten we nu vast een paar feiten op een rij over wat er nu wel en niet is afgesproken in het overgangsbeleid voor collega’s met een politiediploma.

Afspraken niveau 4

Voor de collega’s op MBO 4-niveau (of een ‘oud’ politiediploma dat gelijk staat aan niveau 4) geldt:

Wat houdt het overgangsbeleid wel in:

  • Een garantie op bevordering naar de seniorfunctie voor zo’n 20.000 collega’s. 
  • Om problemen in de bedrijfsvoering van de politie te voorkomen, gaat dit gefaseerd gebeuren. Uiterlijk in 2034 moeten alle zittende medewerkers een aanbod hebben gekregen, maar onze overtuiging is dat het veel sneller afgerond zal zijn door de verwachte grote uitstroom in de komende jaren (ca. 17.000 politiemedewerkers van 55 jr. of ouder waaronder ook medewerkers op een senior functie).
  •  De volgorde wordt bepaald op basis van dienstjaren. Hoe langer je in dienst bent, hoe eerder je aan de beurt bent.
  • Je krijgt een aanbod op het moment dat er een vacature ontstaat, hoe dit precies verloopt wordt nog uitgewerkt.
  • Je krijgt de functie, behalve als je een onvoldoende beoordeling hebt gekregen. Je hoeft dus niet te solliciteren. Heb je geen beoordeling dan wordt er vanuit gegaan dat je een voldoende beoordeling hebt.
  • Je mag het aanbod weigeren als de aangeboden functie je niet bevalt. Hoe en wanneer je daarna weer een nieuw aanbod krijgt, wordt in de komende weken nog verder uitgewerkt.
  • Om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd gegarandeerd een aanbod krijgt, wordt ieder jaar, door werkgever en bonden, gekeken of de doorstroom op schema ligt. Als het te langzaam gaat, worden aanvullende maatregelen genomen. Nu al is afgesproken dat het korps extra ruimte maakt met 500 extra fte aan senioren en doorstroom van 1000 huidige senioren (indien geschikt) naar een niveau 5 opleiding.

Wat houdt het overgangsbeleid niet in:

  • Je krijgt geen garantie dat er niets in je werkzaamheden verandert. Zodra je wordt bevorderd naar de functie van senior, kan de werkgever je uiteraard werkzaamheden opdragen die horen bij de functie van senior.
  • Je krijgt geen garantie dat je in je huidige team kunt blijven. Het kan zijn dat je een functie aangeboden krijgt in een ander team . Welke voorwaarden hierbij gaan gelden (of je een aanbod kunt afslaan en wat er dan gebeurt, wat er geldt wat betreft reisafstanden) wordt in de komende weken nog afgesproken.

Afspraken niveau 3

De garantie om een seniorfunctie aangeboden te krijgen in de CAO is aanvankelijk alleen afgesproken voor collega’s met een niveau 4-opleiding. Er zijn nu echter aanvullende afspraken gemaakt voor collega’s die in het bezit zijn van een ‘regulier’ N3-basispolitiediploma. Deze groep krijgt de kans om middels een – nog te ontwikkelen (aangepaste) doorstroomopleiding het volledige N4-diploma te halen. EVC-procedures zullen hierbij een belangrijke rol spelen. Na het behalen van het diploma komen zij ook aan de beurt voor een aanbod op een seniorfunctie.

Let op! De afspraak geldt niet voor collega’s die na het behalen van het N2-diploma al een carrièrestap maakten door het volgen van een N3-doorstroomopleiding. Over het loopbaanpad van assistenten maken we – zoals in de cao opgenomen – nog aparte afspraken. Daarbij zal er zeker extra aandacht zijn voor die doelgroep. En tenslotte geldt ook voor N-5 medewerkers dat we nog aparte afspraken maken over loopbaanpaden.

Samengevat

Voor huidige collega’s hebben we geprobeerd een overgangsbeleid te maken dat zo dicht mogelijk aansluit op het gegarandeerde loopbaanpad voor toekomstige medewerkers. Deze afspraak is niet 1-op-1 hetzelfde. Maar biedt aan 20.000 collega’s wel het perspectief om door te stromen naar het niveau waarvoor zij zijn opgeleid. Een perspectief dat jarenlang ontbrak. Sinds de invoering van de Nationale Politie en alle ellende die deze reorganisatie met zich meebracht, heerst er veel onvrede in de organisatie. En doorgroeimogelijkheden waren er voor een grote groep collega’s niet of nauwelijks.

Voor nieuwe instromers en voor heel veel zittende collega’s verandert dat nu. Voor zittende collega’s verloopt dit proces gefaseerd en afhankelijk van de snelheid van de uitstroom van huidige senioren.

 Meer informatie en vervolg

In de komende weken worden afspraken gemaakt over een aantal ‘losse eindjes’ die er nog zijn. Zodra dat rond is volgt daarover meer informatie.

Hieronder vind je de meest gestelde vragen met antwoorden over de overgangsregeling. Steeds als er nieuwe informatie beschikbaar is, wordt die aan dit overzicht toegevoegd.

 

Q&A’s overgangsbeleid seniorfunctie GGP

1.    Wat staat er in de CAO over het loopbaanpad naar de seniorfunctie?

Daarin staat dat het loopbaanpad gaat gelden voor collega’s die vanaf 1 januari 2021 beginnen aan de basispolitieopleiding tot Allround Politiemedewerker (Niveau 4). De duur is van het loopbaanpad na de opleiding is maximaal 10 jaar. Dat je Senior wordt staat niet ter discussie. Voorwaarde is wel ervaring in een andere functie, werkterrein of ander team en dat je geen onvoldoende beoordeling hebt.   

2.    Wat staat in de CAO over het zittende personeel?

Daarin staat dat er voor zittend personeel  overgangsbeleid komt. Je krijgt als generalist N4 ook een garantie op een seniorfunctie en bevordering verloopt gefaseerd. Dat betekent dat niet iedereen tegelijk voor bevordering in aanmerking kan komen. De manier waarop de invulling precies gaat, wordt in de komende weken nog nader overleg gevoerd.

Voor wie gaat de overgangsbeleid gelden?

3.    Heb je het politiediploma niveau 4 en ben je generalist?

Je voldoet aan de opleidingseis en komt in aanmerking voor het overgangsbeleid naar de senior functie.

4.    Ben je opgeleid op niveau 3?

De CAO-afspraak is voor jou verruimd! Het volgen van een doorstroomopleiding was jarenlang bijna niet mogelijk. Nu is de garantie afgegeven dat je de kans krijgt om je te kwalificeren voor allround politiemedewerker (N4). Vervolgens ga je mee in het loopbaanpad. Let op, dit geldt niet als je als N2 bent  opgeleid en de N3 opleiding hebt behaald via een doorstroomopleiding. Reden daarvoor is dat de CAO-afspraak gaat over een eerste loopbaanpad na het behalen van een politiediploma.

5.    Ben je aspirant?

De CAO-afspraak is voor jou verruimd! De overgangsregeling gaat ook gelden voor aspiranten die de totale N4-opleiding volgen maar ook voor de groep die de N4-opleiding minus twee modules (en daarmee een N3-diploma krijgt) volgt. Deze laatsten krijgen de kans de ontbrekende modules alsnog te volgen.

6.    Ben je generalist en heb je een politiediploma van voor de start van de nieuwe Politieopleiding 2002?

De CAO afspraak is voor jou verruimd! Is jouw oude opleiding op grond van de conversietabel gelijkgesteld aan niveau 4 dan val je onder de overgangsregeling.

7.    Ben je werkzaam in een ander vakgebied binnen de uitvoering dan de TO en GGP?

Voor jou is de afspraak verruimd. Je kunt gewoon meedoen aan het overgangsbeleid.

Of de bevordering perse plaats moet vinden op een functie binnen de TO of GGP is nog onderwerp van overleg.

8.    Politiekundigen en assistenten?

Uitwerking van deze loopbaanpaden volgt nog. De deadline van 1 maart 2019 gold niet voor deze afspraken.   

Hoe gaat alles nu in zijn werk?  

9.    Wat bepaalt de volgorde van de bevorderingen?

Er wordt een ranking gemaakt op basis van politiedienstjaren, waarbij collega’s met de meeste politiedienstjaren voorrang krijgen. Je krijgt in de komende jaren een gegarandeerd aanbod op een senior functie in de GGP of de Tactische Opsporing. Zolang er géén sprake is van een onvoldoende beoordeling. Collega’s die al het langst op bevordering wachten komen ook het eerst aan de beurt.

10. Wat moet ik doen?

Je krijgt een oproep om aan te geven dat je onder de overgangsregeling wilt vallen en of je in aanmerking wilt komen voor bevordering. Daarop moet je reageren. Hoe dit precies gaat verlopen zal nog worden uitgewerkt. Hier is voor gekozen omdat de personeelssystemen niet voldoende up-to-date zijn, opleidingen zijn niet altijd goed vastgelegd. De oproep voorkomt dat collega’s vergeten worden.

11. Hoe lang duurt het voordat ik bevorderd kan worden?

Dat hangt af van het aantal jaren dat je in dienst bent en van het tempo waarin er plekken openvallen doordat collega’s uit dienst gaan door pensioen of om andere redenen. Daarnaast is afgesproken dat ieder jaar wordt gekeken naar de gerealiseerde doorstroom. Als het te langzaam gaat worden aanvullende maatregelen genomen. Nu al is afgesproken dat er bij het korps 500 fte extra seniorfuncties komen. Met 17.000 collega’s van 55 en ouder is onze stellige overtuiging dat het proces sneller zal zijn afgerond dan 2034. Vooral de komende jaren zal er sprake zijn van een heel behoorlijke uitstroom en dus ook een hoog aantal bevorderingen. Iedereen komt in ieder geval aan de beurt voor 2034, voor de collega’s die per 2021 instromen als aspirant.

12. Is er wel voldoende plek?

Naar onze beleving dus wel. Reden daarvoor is de verwachte grote uitstroom van oudere collega’s. Maar we hebben daarboven nog aanvullende afspraken gemaakt. Het korps verhoogt het aantal seniorfuncties met 500 FTE. Ook is afgesproken dat de doorstroom voor zittende personeel naar de politieopleiding Niveau 5 (HBO) tijdens de looptijd van het overgangsbeleid wordt verhoogd naar 50%. Dit biedt voor tenminste 1000 collega’s een mooie kans en het vergroot meteen de ruimte voor de doorstroom naar senior met het zelfde aantal plekken. Ten slotte is afgesproken dat jaarlijks wordt gekeken of de doorstroom op schema ligt of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.

13. Hoe word ik senior?

Dit moet nog verder uitgewerkt. In ieder geval zal  het aantal politiedienstjaren en de afstand woon-werkverkeer daarbij meewegen.

14. Hoe kom ik op een functie buiten de TO en GGP?

Dat kan in ieder geval via de reguliere vacatures voor die functies. Verder is dat nog een onderwerp van overleg

15. Uitzonderingen voor beperkt aantal specifieke functie (bijv. beredenen en hondengeleiders)

Een zeer beperkt aantal specifieke functies binnen de GGP en Tactische Opsporing (bijvoorbeeld hondengeleiders en beredenen) blijven vervuld via reguliere vacatures.

16. Wordt gecontroleerd hoe het proces verloopt?

Jaarlijks wordt bekeken of de doorstroom op schema ligt, en of er aanvullende acties nodig zijn.

Is dit nou een goede CAO afspraak?

17. Ja, eindelijk voor duizenden collega’s een gegarandeerde bevordering!

De organisatie zat jarenlang op slot en je had weinig of geen kans op bevordering. Daar maken we nu een eind aan. 20.000 collega’s krijgen een garantie op bevordering!

18. Niet direct bevordering maar het komt eraan!

Door het slot dat jarenlang op de organisatie zat, zijn de achterstanden niet in een handomdraai rechtgezet. Dat duurt dus een aantal jaren. Dat is bij het voorleggen van het CAO resultaat ook altijd duidelijk gemaakt en stond zwart op wit in het CAO voorstel.

19. Afspraken voor de toekomst!

Met de afspraken voor de nieuwe collega’s moeten dit soort problemen in de toekomst niet meer voorkomen. Dat je Senior wordt staat niet ter discussie. Tenzij je onvoldoende functioneert en mits je mobiel bent geweest in functie, werkterrein of team.

20. Kan ik worden ‘ingehaald’ door nieuwe collega’s? Kunnen zij eerder worden bevorderd dan zittend personeel?  

Voorwaarde van onze kant is steeds geweest dat de meer dan 20.000 zittende collega’s aan de beurt komen voordat de nieuwe collega’s van het nieuwe beleid profiteren (2034). En naar onze overtuiging zal iedereen eerder dan 2034 aan de beurt zijn. Waarom? Er zijn 17.000 collega’s van 55 jaar en ouder en elk jaar is er 2% onverwachte uitstroom. De toekomst zal het uitwijzen en elk jaar houden we de voortgang in de gaten en kijken we of aanvullende maatregelen nodig zijn. Wij zijn overtuigd van het positieve van de loopbaanafspraken. Zonder deze afspraken zouden medewerkers geen enkele garantie hebben gehad op bevordering.

De ANPV is lid van: