Nood? Bel: 06-53336074

Update veelgestelde CAO-vragen

In dit artikel enkele nieuwe veelgestelde CAO-vragen. De afgelopen weken zijn er bij de politiebonden flink wat vragen van leden binnengekomen over het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe politie-CAO. Deze leden hebben allemaal persoonlijk antwoord gekregen of krijgen dat zo spoedig mogelijk. Voor alle andere geïnteresseerden hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen. Voor de andere veelgestelde CAO-vragen uit de vorig artikelen kan je de volgende links bezoeken: https://www.anpv.nl/actueel/veelgestelde-cao-vragen of https://www.anpv.nl/actueel/update-veelgestelde-cao-vragen

 

Wat gebeurt er als het CAO-onderhandelingsresultaat door de bonden wordt afgewezen?

In dat geval komt het huidige afsprakenpakket volledig te vervallen. Wat komt daarvoor in de plaats? En wanneer? Dat zal voorlopig onduidelijk blijven. Het is niet zo dat de gesprekken met de werkgever automatisch worden hervat en de bonden dan eenzijdig op bepaalde punten verbeteringen kunnen ‘eisen’ zonder op andere gebieden weer in te leveren. Hoe graag sommige leden dat ook anders willen zien, in onze Nederlandse rechtsstaat blijven de bonden voor het behalen van resultaten altijd aangewezen op onderhandelen met de werkgever.

Dat geldt zelfs voor de datum waarop de gesprekken over een nieuwe politie-CAO worden hervat. Ook daarover zullen de bonden het eens moeten worden met de werkgever, die wellicht niet geneigd zal zijn erg veel haast te maken. Daarna zal de hele puzzel opnieuw moeten worden gelegd, vermoedelijk met een aangepaste inzet van beide kanten. Je mag ervan uitgaan dat niet alle huidige puzzelstukjes dat proces zullen overleven.

 

Wat gebeurt er als de bonden instemmen met het CAO-onderhandelingsresultaat?

In dat geval zorgen de werkgever en de bonden ervoor dat een dag later het definitieve akkoord officieel kan worden ondertekend. Daardoor zou het praktisch haalbaar moeten zijn om nog dit jaar over te gaan tot de uitbetaling van de eerste eenmalige uitkering van € 400 en van de eerste structurele salarisverhoging van drie procent – uiteraard met terugwerkende kracht tot 1 juli van dit jaar. 

Ook betekent instemming dat nog dit jaar wordt begonnen met het stapsgewijs uitwerken van de structurele verbeteringen die nu zijn afgesproken op loopbaangebied (met name het overgangsbeleid voor het zittend personeel) en op het gebied van gezond en veilig werken (sociaal maximum onregelmatige inzet). Ook het doorvoeren van organisatorische aanpassingen om capaciteit vrij te spelen voor het verminderen van de werkdruk kan dan meteen in november van start gaan. Wordt het onderhandelingsresultaat verworpen, dan hebben we geen enkele stok achter de deur om de werkgever tot gewenste verbeteringen te bewegen en zullen veel zaken weer op de lange baan worden geschoven.

 

Wanneer kom ik in aanmerking voor de afgesproken extra tegemoetkoming in de kosten van een dienstreis met eigen vervoer?

In de hoop op die manier extra capaciteit vrij te spelen heeft de werkgever aangedrongen op de CAO-afspraak dat een dienstreis (= een reis naar een andere plek dan je standplaats)  VANAF HUIS MET EIGEN VERVOER voortaan in eigen tijd plaatsvindt. Daar staat in dat geval een  hogere tegemoetkoming in de reiskosten tegenover. Voor elke extra (in eigen tijd) verreden kilometer ten opzichte van de afstand naar je standplaats krijgen politiemedewerkers dan bovenop de gebruikelijke tegemoetkoming van € 0,28 een bedrag van 0,50.

De totale tegemoetkoming wordt voor deze kilometers dus € 0,78 per kilometer. Daarvan zijn de eerste € 0,19 netto en de resterende € 0,59 bruto, aangezien volgens de huidige fiscale wetgeving de maximale belastingvrije tegemoetkoming in reiskosten € 0,19 per kilometer is.

 

Wat levert deze afspraak voor totaalplaatje op als het gaat om de tegemoetkomingen in de kosten van dienstreizen met eigen vervoer?

Dienstreis met eigen vervoer

1. Van huis naar één andere (werk)plek dan je standplaats en weer terug

> Reistijd is eigen tijd

> De tegemoetkoming is € 0,28 per km tot aan het aantal reguliere woon/werkkilometers, daarna € 0,78 per km.

2. Van huis naar (achtereenvolgens) twee andere (werk)plekken dan je standplaats

> Reistijd is diensttijd

> De tegemoetkoming is € 0,28 per km

3. Van je standplaats naar een andere (werk)plek

> Reistijd is diensttijd

> De tegemoetkoming is € 0,28 per km

 

Ben ik tijdens een dienstreis in eigen tijd via het korps verzekerd als er onderweg een ongeluk gebeurt?

Er zijn geen afspraken gemaakt over het veranderen van het ongevallenrisico tijdens dienstreizen. Dit zal in de regelgeving dan ook ter toelichting worden vastgelegd.

 

Waarom is afgesproken dat met OVW-periodieken voortaan geen rekening wordt gehouden bij het bepalen van de WIA-loondervingscompensatie?

Voor alle duidelijkheid: dit is een afspraak TEN GUNSTE van de politiemedewerkers die voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn geraakt en door herplaatsing in een lager gewaardeerde functie minder zijn gaan verdienen. Deze collega’s hebben dan recht op een compensatie van 70 procent van hun verlies aan inkomsten. Krijgen ze na hun overplaatsing in de lagere schaal periodieken toegekend, dan worden deze niet verrekend met de compensatie. Zou dat wel gebeuren, dan zou voor deze collega’s elke doorgroei in salaris geblokkeerd zijn.

Tot nu toe heeft de werkgever altijd volgehouden dat OVW-periodieken wel moeten worden verrekend met de WIA-compensatie, omdat het geen echte periodieken zijn maar gezien moeten worden als een toelage. De bonden hebben dit standpunt altijd aangevochten en zich verzet tegen het in mindering brengen van OWV-periodieken op de WIA-compensatie.

Tijdens deze CAO-onderhandelingen hebben de bonden dit onderwerp opnieuw op tafel gelegd. De werkgever is vervolgens alsnog door de bocht gegaan: de toekenning van een OVW-periodiek is voortaan geen reden meer om de hoogte van iemands WIA-compensatie te verlagen.

 

Waarom zijn de bonden akkoord gegaan met het afschaffen van de dagcomponent?

Het recht op deze onkostenvergoeding (anno 2018 € 4,95) is al jarenlang een bron van veel discussie. Tot op heden declareren sommige collega’s na elke reis standaard de dagcomponent. Dat is niet de bedoeling van de gemaakte afspraak. De dagcomponent is namelijk uitsluitend bedoeld als vergoeding van kleine uitgaven tijdens dienstreizen, waarbij aannemelijk moet zijn dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. In de praktijk schiet de regeling dus vaak haar doel voorbij; bij het automatisch declareren van kosten komt het regelmatig voor dat die niet gemaakt zijn.

De werkgever is het afgelopen jaar gestart met het stringenter controleren op deze voorwaarden, met al meerdere conflicten en procedures als gevolg. Een eerste rechter heeft inmiddels geoordeeld dat reizen tijdens het werk vaak tot de functie behoort en dan geen dienstreis is. Ook accepteert de rechter niet dat bij elke dienstreis ‘vanzelfsprekend’ bepaalde onkosten worden gemaakt. Of dat wel of niet gebeurt hangt in hoge mate samen met de duur en het tijdstip van de reis – en zal dus keer op keer moeten worden aangetoond.

Kortom, het was duidelijk dat de dagcomponent steeds verder onder druk zou komen te staan. Van een haast automatische toekenning zou sowieso geen sprake meer zijn. Voor alle duidelijkheid: het gaat daarbij dus om regels die altijd al bestonden en die collega’s bij het declareren zouden moeten eerbiedigen. Klakkeloos declareren in weerwil van de regels zou zelfs kunnen worden gezien als plichtsverzuim.

In dat licht is er uiteindelijk voor gekozen om de dagcomponent te laten vervallen in ruil voor een aantal gunstige afspraken over reiskosten. Zoals bijvoorbeeld de verhoging van de tegemoetkoming in de reiskosten van woon-werkverkeer met eigen vervoer en een hogere tegemoetkoming bij dienstreizen met eigen vervoer vanaf huis.

 

Voor politiekundigen is afgesproken dat ze na drie jaar voldoende functioneren bevorderd worden van schaal 8 naar schaal 9. Geldt dit ook voor zittende collega’s?

Zittende collega’s die de basisopleiding bachelor of policing (HBO) hebben afgerond krijgen door het overeengekomen loopbaanpad voor politiekundigen ook uitzicht op een functie in schaal 9. Er moeten echter nog nadere afspraken worden gemaakt over de manier en de termijn waarop een en ander kan worden gerealiseerd. Het zal iedereen duidelijk zijn dat de overeengekomen wijzigingen van het loopbaanbeleid ingrijpende gevolgen hebben voor zowel het personeel als de organisatie. Flink wat collega’s zullen (op termijn) in een hogere schaal terechtkomen; opleidingen moeten worden aangepast. Dat kan allemaal niet van vandaag op morgen. De bonden en werkgever streven er echter naar dat zittend personeel zo snel mogelijk kan gaan profiteren van de nieuwe loopbaanafspraken.

 

Ik ontvang een WAO- of WIA-uitkering. Moet ik wel of niet afzien van de eenmalige uitkeringen van € 400?
 
Ontvang je een UWV-uitkering, dan biedt het korps je de mogelijkheid om van uitbetaling van de eenmalige uitkeringen af te zien. Op maandag 15 oktober is daarover een bericht op het intranet geplaatst, inclusief een digitaal contactformulier waarmee medewerkers de keuze voor niet-uitbetalen kunnen doorgeven. Dit dient uiterlijk maandag 29 oktober 2018 te gebeuren.
WIA
Als je een WIA-uitkering ontvangt, is het financieel altijd voordeliger om de eenmalige uitkering te laten uitbetalen. Het UWV zal namelijk ongeveer 70% van de € 400 bruto inhouden. Dit betekent dat je er nog grofweg 120 euro aan overhoudt.
WAO
Voor collega’s met een WAO-uitkering is er geen algemeen advies te geven over de vraag of het verstandig is om de eenmalige uitkering te laten uitbetalen. De (financiële) gevolgen zijn afhankelijk van jouw individuele situatie. Naast gevolgen voor je WAO-uitkering kan uitbetaling van de eenmalige uitkering ook gevolgen hebben voor je invaliditeitspensioen of herplaatsingstoelage.
 
Als de leden van de politiebonden op 31 oktober akkoord gaan met het onderhandelingsakkoord, wordt de voor 2018 afgesproken eenmalige uitkering van € 400 bruto (naar rato van het dienstverband) in november uitbetaald.
Stemmen de leden van de bonden niet in met het onderhandelingsresultaat, dan wordt de eenmalige uitkering niet uitgekeerd.

De ANPV is lid van: