Nood? Bel: 06-53336074

Uitleg en veelgestelde vragen over LFU

De afgelopen twee weken informeerden de politiebonden medewerkers tijdens gezamenlijke bijeenkomsten over de regeling Levensfase-uren (LFU). Niet in de gelegenheid geweest om te komen of aanvullende vragen? Wij hebben een aantal zaken en veelgestelde vragen over dit nieuwe stelsel van verlofsparen op een rij gezet.

In de CAO Politie 2015/2017 is afgesproken dat een nieuw stelsel van verlofsparen van kracht wordt. Daarmee kunnen politiemedewerkers gedurende de gehele loopbaan jaarlijks extra verlof opbouwen en zelf kiezen wanneer en waarvoor zij dat opnemen. Dat kan zijn voor extra vakantie of studietijd, in verband met dreigende overbelasting (sabbatical) of extra verlof voorafgaand aan het pensioen. Vanwege de complexiteit van zo’n wijziging is in de CAO ook afgesproken om eerst een haalbaarheidsonderzoek te doen, waarbij tevens externe partijen zijn geraadpleegd:

- Hoe kan zo’n regeling eruitzien?

- Is deze te realiseren?

- Wat is ervoor nodig?

Dit haalbaarheidsonderzoek is eind vorig jaar afgerond. De werkgever en de bonden hebben vervolgens hard gewerkt aan de opzet en inhoudelijke hoofdlijnen van een verlofspaarregeling voor Nederlandse politiemedewerkers - de regeling Levensfase-uren (LFU) - en zijn het daarover eens geworden. Ook is vastgesteld dat aan de voorwaarden voor de invoering daarvan kan worden voldaan. Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek en welke keuzes zijn er gemaakt?

Fysieke en mentale belasting

Door politieke besluiten en wetswijzigingen zoals verhoging van de AOW-leeftijd zijn politiemedewerkers gedwongen steeds langer door te werken. Daardoor bieden de huidige regelingen rond vroegpensioen voor veel collega’s niet meer de mogelijkheid om vervroegd uit te treden zoals oorspronkelijk bedoeld. Verder blijkt dat minder dan de helft van de politiemedewerkers (42 procent) RPU opneemt en dat nog maar een klein deel van de collega’s (7 procent) meedoet aan de levensloopregeling. Bovendien heeft de politiek de levensloopregeling per 1 januari 2022 helemaal afgeschaft.

Alles bij elkaar opgeteld is het belangrijk dat er een regeling komt, waarbij aandacht is voor de fysieke en mentale belasting van verschillende generaties politiemensen en hun persoonlijke situatie. De LFU-regeling biedt politiemedewerkers dan ook de mogelijkheid om vanaf het begin van hun loopbaan naar eigen inzicht extra verlof op te nemen wanneer zij daar behoefte aan hebben.
 

Extra verlof opbouwen
Met de LFU-regeling kunnen politiemedewerkers jaarlijks 53,8 uur extra verlof opbouwen, op basis van een volledig dienstverband van minimaal 36 uur. Als in deeltijd wordt gewerkt (minder dan 36 uur), dan wordt dit saldo naar rato van de arbeidsduur aangepast. In de LFU-regeling wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen collega’s, zoals executief en niet-executief. Ook belangrijk om te weten is dat medewerkers om fiscale redenen tot maximaal vijftig weken verlof kunnen opbouwen, een optelsom van het LFU-verlof en overige verlof. Zij mogen dit verlof op elk gewenst moment opnemen, mits de dienst het toelaat. Hoe de aanvraagprocedure er precies gaat uitzien, wordt nog uitgewerkt.

De levensfase-uren kunnen niet worden omgezet naar geld. Uitsluitend bij het verlaten van de politieorganisatie - pensionering niet inbegrepen - kan het korps maximaal de helft van het opgebouwde verlofsaldo in geld uitkeren. Het opnemen van de uren voorafgaand aan de ontslagdatum blijft wel het uitgangspunt. Alleen bij overlijden wordt het gehele opgebouwde verlofsaldo aan nabestaanden in geld uitgekeerd. Er wordt nog gesproken over de situatie waarin een politiemedewerker arbeidsongeschikt raakt.

Deelname aan LFU-regeling

De LFU-regeling komt voor deelnemers in de plaats van de huidige Algemene Levensloopbijdrage (ALB), Toelage Bezwarende Functie (TBF), leeftijdsdagen, afspraak jaarlijks 1 procent meer werken en de Regeling Partieel Uittreden (RPU). Zie onderstaand schema.

Regeling

 

Algemene Levensloopbijdrage (ALB)

0,75% van het per 1 januari van het kalenderjaar vastgestelde, pensioengevend inkomen.

Toelage Bezwarende Functies (TBF)

1,8% van het per 1 januari van het kalenderjaar vastgestelde, pensioengevend inkomen, gedurende 25 jaar voor medewerkers aangesteld voor de politietaak of een aangewezen ATH-functie.

Regeling Partieel Uittreden (RPU)

Vanaf 55 jaar kan de diensttijd terug worden gebracht met 11,1% (tot 32 uur) en vanaf 58 jaar met 33,3% (vermindering van de arbeidstijd tot 24 uur). De ambtenaar ontvangt over het aantal uren dat hij minder werkt 50% van het oorspronkelijk salaris.

Leeftijdsdagen

Extra verlofuren afhankelijk van de leeftijd van de medewerker.

Regeling 1% meer werken

Tot 1 januari 2040 dient 1% langer te worden gewerkt zonder dat daar salaris tegenover staat.

De LFU-regeling gaat automatisch gelden voor medewerkers die vanaf 1 juli 2018 - beoogde datum invoering regeling - bij de politie in dienst treden (aspiranten vanaf het tweede studiejaar). Dat geldt ook voor medewerkers die dan 45 jaar of jonger zijn. Dit voorkomt dat er te lang verschillende regelingen naast elkaar bestaan wat praktisch vrijwel onuitvoerbaar is. Politiemedewerkers die bij de start van de LFU-regeling 46 tot en met 54 jaar oud zijn vallen in principe ook onder de regeling, tenzij zij voorafgaand aan de invoering ervoor kiezen om daaraan niet deel te nemen.

Voor medewerkers die bij de LFU-invoering 55 jaar of ouder zijn, blijven de huidige regelingen gelden. Zij houden hun aanspraak op de ALB en eventueel TBF, leeftijdsdagen, het eventuele gebruik van de RPU en blijven 1 procent meer werken. Gezien de korte looptijd tot aan het pensioen is de LFU-regeling voor deze groep geen redelijk alternatief voor de huidige regelingen.

Voordelen LFU-regeling

  • Politiemedewerkers bepalen zelf wanneer en waarvoor zij het extra opgebouwde verlof willen opnemen.
  • Het extra opgebouwde verlof tot maximaal 50 weken kan gedeeltelijk of aaneengesloten worden opgenomen.
  • De regeling hanteert het uitgangspunt ‘een uur is een uur’. Voor het aantal verlofuren maakt het niet uit wanneer deze uren zijn opgebouwd en wanneer ze worden opgenomen. Verschil in uurloon tijdens opbouw en bij opname (in de regel hoger dan bij opbouw) is niet van belang.
  • Voor wie dat wil blijft (partieel) vervroegd uittreden mogelijk.
  • De overgang van de huidige regelingen naar de nieuwe regeling verloopt ‘waarde neutraal’. De totale waarde van de huidige regelingen is dus net zo groot als de waarde van de LFU-regeling. Er is geen sprake van voor- of achteruitgang.
  • Geen onderscheid meer tussen personeelsgroepen, zoals executieve medewerkers en medewerkers met een ATH-aanstelling. Iedereen bouwt jaarlijks hetzelfde aantal uren op (afhankelijk van het dienstverband).

Startbudget en rekentool

Medewerkers die bij de invoering van de LFU-regeling in dienst zijn (dus niet de nieuwkomers) ontvangen een startbudget aan verlofuren. Dit budget wordt individueel berekend en is afhankelijk van het aantal dienstjaren bij de politie en reeds ontvangen aanspraken ALB, TBF en leeftijdsdagen. Voor het berekenen van het startbudget komt begin mei een rekentool beschikbaar op het korpsintranet.

Vragen en uitkomsten haalbaarheidsonderzoek

Er zijn ongetwijfeld nog vragen na het lezen van dit artikel. Zie hiervoor de veelgestelde vragen, de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en de PowerPoint presentatie - met onder andere enkele voorbeeldberekeningen - ten behoeve van de informatiebijeenkomsten die de bonden afgelopen weken hielden.

Begin mei (als de rekentool beschikbaar is) houdt elke bond een digitale ledenpeiling, waarbij medewerkers die zijn aangesloten bij een bond zich op basis van de aan hen voorgelegde inhoud kunnen uitspreken over de LFU-regeling.

De ANPV is lid van: