Nood? Bel: 06-53336074

Sterker door samenwerking

In de loop van 2017 hebben de politiebonden ACP, VMHP en ANPV zich beraden over de vraag ‘hoe de politievakbond van de toekomst er uit zou moeten zien’ De eindconclusie was: dicht bij de werkvloer, oog voor het vak en de professional die dit vak uitvoert. Ook dienen de bonden er aan bij te dragen dat politiemensen hun maatschappelijke taak goed uit kunnen voeren en zo bijdragen aan een veilige samenleving.

Politiebonden dienen op te komen voor de individuele en collectieve belangen van hun leden. En dat is een zeer ruim werkterrein variërend tot het ondersteunen van een collega met juridisch – of zorgprobleem maar ook het maken van afspraken met de werkgever alsmede een lobby richting bestuurders en maatschappij. En hoe kun je dat beter doen door de samenwerking aan te gaan om zo sterker te staan.

Inmiddels heeft de Algemene Vergadering van de ACP ingestemd met dit voorstel van het ACP bondsbestuur. In het komende half jaar zal ook binnen de ANPV en VMHP besluitvorming over deze vorm van samenwerking plaats gaan vinden. Elke bond blijft onafhankelijk maar gaan nauwer samenwerken op die dossiers waar dat logisch e/o gewenst is. De eerste onderwerpen op dit vlak dienen zich al aan namelijk de cao onderhandelingen en de pensioenproblematiek. Naast genoemde bonden kan elke organisatie die dat wenst deelnemen aan deze samenwerking.

ANPV voorzitter Geert Priem: Ook binnen onze bond wordt het nut en de noodzaak ingezien om op deze wijze te gaan samenwerken. Het belang van alle politiemensen dient voorop te staan, ongeacht achtergrond en dan is het een goede zaak om de van oorsprong natuurlijke wijze van samenwerking nader te formaliseren.

De ANPV is lid van: