Nood? Bel: 06-53336074

Politiewerk zwaar onder druk door onjuiste inrichting van de Nationale Politie

Met de plaatsingsbesluiten in aantocht worden de gevolgen van de personele reorganisatie voor de medewerkers steeds tastbaarder. De inrichtingsplannen krijgen met de besluiten effect op het dagelijks werk voor iedereen in de organisatie. Daarmee wordt ook duidelijk en voelbaar dat, wellicht voor 80% van de organisatie, de inrichting onvoldoende aansluit op de werkzaamheden die gedaan moeten worden.

Capaciteitsproblemen en foute functiekeuzes
Dat komt volgens de ACP omdat de werkgever heeft geredeneerd vanuit geld en beschikbare capaciteit, waar het werk leidend had moeten zijn. De onjuiste inrichting is zowel kwantitatief (aantal collega’s waarmee het werk moet worden gedaan) als om de kwalitatief (foute functie keuzes uit LFNP). In toenemende mate knelt het dus bij de inwerkingbrenging en uitvoering van het werk. Dit wordt vooral duidelijk nu er op tal van plaatsen in de organisatie onrust en conflicten ontstaan binnen teams. Voorbeelden hiervan zijn de IBT- docenten, rijvaardigheidsdocenten, “hondenbrigade” en waterpolitie. Wij steunen onze leden/collega’s die van mening zijn dat er sprake is van de hierboven beschreven situaties.

Toenemende onrust
De ACP verwacht dat de onrust op dit punt in de komende maanden toe zal nemen omdat vanaf 1 juli a.s. in beginsel iedereen gaat werken conform zijn of haar nieuwe functie. Daarmee komt ook een einde aan de fase dat iedereen “bleef doen wat hij of zij deed”. Als ACP hebben wij nadrukkelijk gewezen en gewaarschuwd voor de consequenties van het door de korpsleiding in 2012 opgestelde inrichting en formatieplan.

In de afgelopen 2 jaar hebben wij er als ACP alles aangedaan om in het landelijk overleg (inclusief 2 conflicten met de toenmalige minister en korpschef) de gevolgen de gevolgen van de onjuiste inrichting zoveel mogelijk te beperken. Een van de belangrijke punten daarbij was het niet of nauwelijks toepassen van het instrument Process Flow om tot aanpassingen/wijzigingen te komen van de inrichting/formatie. Dit instrument maakt onderdeel uit van de afspraken over de wijze waarop het LFNP moest worden toegepast. Ook hebben wij diverse malen gesproken over de noodzaak van deskundigheid en kennisbevordering binnen de hele organisatie en hierover afspraken gemaakt met de minister. Uiterlijk 1 juli 2016 zouden deze afspraken (nadat in het verleden meerdere malen de afspraken niet waren nagekomen) uitgevoerd zijn.

Gesprek met minister en korpschef
Begin april 2016 zijn de ACP en de andere politievakbonden tot de conclusie gekomen dat de noodzakelijke afspraken per 1 juli a.s. wederom niet gehaald zullen worden. Dit heeft geleid tot een brief namens de gezamenlijke politievakbonden aan de voorzitter van het landelijk overleg (zie bijlage) waarin wij de werkgever duidelijk hebben gemaakt dat de maat wat betreft de politievakbonden vol is en dat wij van de minister en korpschef interventies verwachten. Inmiddels is eind deze week een spoedgesprek met de korpschef  gepland en volgende week met de minister van V&J. Op grond van de uitkomsten van deze gesprekken zal de ACP een standpunt innemen over de dan ontstane situatie.

De ANPV is lid van: