Nood? Bel: 06-53336074

Onderhandelingsresultaat CAO

Politiebonden en Minister bereiken onderhandelingsresultaat over nieuwe CAO

Na intensieve onderhandelingen hebben de ACP, NPB, ANPV en VMHP met minister Van der Steur vandaag een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe CAO Politie. Alle politiemedewerkers ontvangen over 2015, 2016 en 2017 een salarisverhoging van in totaal 6,5 procent plus een eenmalige bruto uitkering van 1000 euro. Ook komt er een verlofspaarregeling. Daarmee kunnen collega’s sparen voor tussentijds en eindeloopbaanverlof. Daarnaast komt er een landelijk loopbaanbeleid en zijn resultaatafspraken gemaakt over veilig en gezond werken. Dit zijn de belangrijkste punten in het onderhandelingsresultaat.

Toen de werkgever in december 2014 zijn inzet voor de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen bekendmaakte was het duidelijk dat het bereiken van een onderhandelingsresultaat een moeilijke opgave zou worden. De inzet van de minister stond mijlenver af van de eisen van de bonden. Het werd inderdaad een kwestie van lange adem. Maandenlang actievoeren, de politieke druk om de in maart 2015 vastgelopen CAO-onderhandelingen vlot te trekken, de aanstelling van een verkenner om de impasse te doorbreken en intensieve onderhandelingen; ze hebben er nu toe geleid dat er een resultaat ligt in lijn met de aangereikte piketpalen van verkenner Hans Borstlap. Voor de bonden was het van cruciaal belang dat bovenop de afspraken in de loonruimteovereenkomst politiespecifieke afspraken zouden worden gemaakt. Hierin zijn de politiebonden na lange en zware onderhandelingen geslaagd. Hieronder een overzicht van de meest belangrijke afspraken op hoofdlijnen.

Salarisverhoging
Na een jarenlange door de politiek opgelegde nullijn kunnen politiemensen over 2015, 2016 en 2017 een salarisverhoging van in totaal 6,5% tegemoet zien.

> Per 1 september 2015 een salarisverhoging van 1,25%
> Over 2015 ontvangen collega’s bovendien tweemaal een eenmalige uitkering van €  500,-, (in totaal €  1000,-).
> Per 1 januari 2016 een salarisverhoging van 3%, plus een verhoging van nog eens 1% per 1 juli 2016
> Per 1 januari 2017 een salarisverhoging van 1,25%

De genoemde verhogingen komen bovenop de salarisverhoging van 0,8% die collega’s al hebben gekregen met ingang van 1 januari 2015 als gevolg van de versobering van hun pensioenregeling en die geen deel uitmaakt van de CAO.

Vergoedingen
En hoewel de minister in eerste instantie aangaf alleen generieke beloningsafspraken te willen maken en geen afspraken over toelagen, is afgesproken dat de piketvergoeding per 1 januari  2016 wordt verdubbeld naar € 2 per uur. Vanaf 1 januari 2017 wordt de piketvergoeding bovendien voortaan geïndexeerd aan de hand van de loonontwikkeling in de politiesector. Hetzelfde geldt per 1 januari voor  de onregelmatigheidstoeslag.

Overuren en piket
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over werk en vrije tijd voor een betere balans. Cruciaal voor politiemedewerkers - gezien hun erkende slijtende beroep - om optimaal hun werk te kunnen doen. Het maximale aantal overuren wordt begrensd op 240 uur per medewerker per jaar. Ook krijgt de medewerker de keuze om de overwerktoeslag in tijd of geld vergoed te krijgen. Er wordt geen piket opgelegd tijdens verlof en vakantie of tijdens de periode van wekelijkse rust.

Nieuwe regeling tussentijds en eindeloopbaanverlof
Een harde eis van de bonden was het behouden van de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Het bleek een heet hangijzer, maar er komt een nieuwe verlofspaarregeling. Daarmee kunnen politiemedewerkers sparen voor tussentijds verlof of verlof aan het einde van de loopbaan. De nieuwe regeling gaat gelden voor nieuwkomers binnen de politieorganisatie. Voor deze collega’s wordt het volledige budget dat is gekoppeld aan de levenslooptoelage, TBF-toelage, RPU-rechten en leeftijdsdagen omgezet naar een verlofsaldo dat vervolgens naar keuze kan worden opgenomen. Politiemedewerkers met bezwarende functies en dus een hogere belasting krijgen recht op een snellere verlofopbouw dan collega’s in andere functies.

Voor huidige collega’s gaat een overgangsregeling gelden, waarin onder andere bepaald wordt wie er wel en niet onder het nieuwe stelsel gaan vallen en zo ja in welke mate. De definitieve verlofspaarregeling wordt in de eerste helft van 2016 uitgewerkt en partijen streven naar invoering per 1 januari 2018.

Landelijk loopbaanbeleid
Binnen de Nationale Politie gaat landelijk loopbaanbeleid gelden, voor zowel collega’s in de uitvoering als collega’s werkzaam in de opsporing en ondersteuning. Hiermee komt een einde aan de hedendaagse praktijk waarbij eenheden verschillend omgaan met loopbaanbeleid en invulling van vacatures op basis van afspraken uit het oude politiebestel. De overstap naar een andere functie (op hetzelfde of een hoger functieniveau) wordt via een aantal maatregelen gestimuleerd. Zo gaat er een minimale en maximale termijn gelden voor het uitoefenen van bepaalde functies. Verder zal breed gebruik worden gemaakt van leren in de praktijk waardoor collega’s erkende competenties (EVC’s) kunnen opdoen en komt er een nieuwe studiefaciliteitenregeling. Ten slotte komt er een opleidingsplan om collega’s in de gebiedsgebonden politiezorg (GGP) en Opsporing de mogelijkheid te bieden hun kennis te vergroten.

Veilig en gezond werken
Al eerder is afgesproken dat binnen de Nationale Politie zogeheten ‘integraal gezondheidsmanagement’ wordt toegepast. Dit betekent dat er doorlopend aandacht moet zijn voor de fysieke en mentale gezondheid van álle (dus ook gezonde) medewerkers. In het onderhandelingsresultaat is afgesproken dat er een onderzoek komt naar de mate waarin groepen medewerkers worden belast, om vervolgens maatregelen te treffen die belasting te verminderen. 

Daarnaast zijn prestatieafspraken gemaakt over de Wet verbetering poortwachter (afspraken over inspanningen re-integratie werkgever en werknemer bij ziekte) en ondersteuning van collega’s die geconfronteerd zijn met beroepsgerelateerd geweld, dienstongeval of beroepsziekte. Ook verhoogt de werkgever het aantal trainingsuren in 2016 en 2017 van 32 naar gemiddeld 42 uur per jaar. Daarmee gaat een langgekoesterde wens  van de bonden in vervulling. In 2017 moet een onafhankelijk onderzoek uitwijzen in hoeverre ‘integraal gezondheidsmanagement’ daadwerkelijk in de organisatie is toegepast.

Beroepsincidenten
Politiemedewerkers die schade lijden door een onvermijdelijke gevaar zettende situatie die zich voordoet tijdens het uitoefenen van hun functie worden voortaan volledig schadeloos gesteld door de werkgever. Om dit mogelijk te maken wordt een beroepsincidentenregeling in het leven geroepen.

Reorganisaties
Afgesproken is dat enkele garanties die tot nu toe alleen golden voor de reorganisatie Nationale Politie worden verlengd. De maximale reistijd wordt bovendien teruggebracht van 3 naar 2 uur per dag,

Politievrijwilligers
Verder worden de rechten en plichten van politievrijwilligers zoveel mogelijk gelijkgetrokken met die van betaalde politiemedewerkers.

Breed pakket aan afspraken
Benieuwd naar het totaalpakket aan gemaakte afspraken? Het onderhandelingsresultaat is onderaan dit artikel in zijn geheel als pdf-bestand te downloaden.

Ledenraadpleging
De onderhandelaars van de politiebonden zijn van mening dat het onderhandelingsresultaat binnen het meegekregen mandaat van de achterban valt. De politiebonden organiseren vanaf de tweede week van januari ledenraadplegingen verspreid over het land om het bereikte resultaat aan hun leden voor te leggen. Data en locaties volgen. De bonden roepen alle leden op om deze bijeenkomsten te bezoeken om eventuele vragen beantwoord te krijgen en hun mening over de uitkomst van de 
onderhandelingen te geven. De achterban bepaalt uiteindelijk of die uitkomst goed genoeg is voor een nieuwe CAO Politie. Leden hebben het laatste woord.PDF icononderhandelingsresultaat_arbeidsvoorwaarden_sector_politie_2015_-_2017.pdf

De ANPV is lid van: