Nood? Bel: 06-53336074

Componenten en overwerk bij opleidingen en dienstreizen

Politieambtenaren die een of meer diensten draaien op een ander bureau of een cursus volgen buiten de eigen werkplek kunnen recht hebben op vergoedingen voor reis- en verblijfskosten.

Veel collega’s zijn daarvan niet op de hoogte en nemen deze kosten geheel voor eigen rekening. Tip van de ANPV: sta er eens goed bij stil welke kosten je kunt declareren in verband met dienstreizen binnen de eigen eenheid en doe dat in het vervolg tijdig.

In het Besluit reis-, verhuis- en vervoerskosten politie (kortweg het Brvvp) staan de geldende afspraken tussen de werkgever en de bonden over de vergoedingen en tegemoetkomingen voor de kosten van woon-werkverkeer, dienstreizen en verhuizingen.

Dienstreis

Wat is de definitie van ‘een dienstreis’? De werkgever en de bonden hebben afgesproken dat daaronder wordt verstaan: ‘het door een ambtenaar in het kader van zijn werkzaamheden reizen en verblijven binnen Nederland en buiten de plaats van tewerkstelling.’

Het draaien van een dienst op een ander bureau of het volgen van een cursus ‘op locatie’ geldt dus als een dienstreis en kan leiden tot een aanspraak op tegemoetkomingen voor reis- en/of verblijfskosten. Veel collega’s denken dat dergelijke vergoedingen alleen bedoeld zijn voor reizen buiten de eigen eenheid of over de landsgrenzen. Dat is niet het geval.

Reiskosten

Je leidinggevende bepaalt per geval (per dienstreis) de wijze van vervoer en het vertrekpunt: je huis of je plaats van tewerkstelling. De wijze van vervoer bepaalt of je in aanmerking komt voor de hogere reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer voor dienstreizen met eigen vervoer (in plaats van € 0,18 per kilometer voor woon/werkverkeer).

Verblijfskosten

De keuze van het vertrekpunt bepaalt (mede) hoe lang de dienstreis gaat duren en dat is belangrijk voor je aanspraak op tegemoetkomingen in verblijfskosten. Die aanspraak ontstaat namelijk pas als je in verband met je werk langer dan vier uur ergens anders moet verblijven dan op je plek van tewerkstelling. Je hebt dan ‘voor elk etmaal dat de dienstreis duurt’ recht op een vergoeding van

maximaal € 4,56 voor kleine uitgaven overdag;

maximaal € 13,62 voor kleine uitgaven ’s avonds (alleen in geval van overnachting);

maximaal € 86,34 voor logies (alleen in geval van overnachting)

maximaal € 8,43 voor ontbijt (alleen in geval van overnachting) en

maximaal € 21,77 voor diner (als er door de dienstreis niet thuis gegeten kan worden tussen 17.00 en 20.00 uur).

Het Brvvp voorziet ook in een lunchvergoeding van maximaal € 14,39 als de periode tussen 12.00 en 14.00 uur in de dienstreis valt. Maar die aanspraak bestaat alleen als je niet in de gelegenheid bent een al of niet meegebrachte maaltijd te eten in een bedrijfskantine binnen een gebouw van de politieorganisatie of de Politieacademie.

Op tijd declareren

Belangrijk: ook kosten voor dienstreizen binnen de eigen eenheid moet je declareren binnen drie kalendermaanden na de kalendermaand waarin ze gemaakt zijn. Zo niet, dan vervalt de aanspraak voor altijd. Tot eind juni 2017 kunnen dus reis- en verblijfkosten worden ingediend die in maart, april, mei en juni 2017 gemaakt zijn, tot eind juli de kosten die gemaakt zijn in april, mei, juni en juli 2017 et cetera.

Bonnetjes

Bij het declareren van kleine uitgaven overdag en ’s avonds tijdens dienstreizen (de zogenaamde dag- en avondcomponenten) hoeven geen bonnetjes te worden overlegd. Bij het declareren van de overige uitgaven wel. Het schrijven van een dag en avond component en het indienen daarvan hoeft dus niet overlegd te worden in bewijsstukken of aannemelijk gemaakt worden. Dit staat ook expliciet benoemd in artikel 13 lid 4 van het Brvvp. Bij alle overige kosten welke gedeclareerd worden dus wel.

Overwerkvergoeding

Last but not least: de inzet op een ander bureau of het deelnemen aan een cursus op locatie kan ertoe leiden dat je langere dagen maakt dan het aantal ingeroosterde uren, mede door de extra reistijd. Is er sprake van een door je leidinggevende als zodanig bestempelde dienstreis, dan zijn de extra gemaakte (reis)uren in feite overuren. Daarvoor kun je dan aanspraak maken op een overwerkvergoeding. Stel: je staat van negen uur ’s ochtends tot vijf uur ‘s avonds ingeroosterd voor een cursus, maar je hebt een uur reistijd en je bent feitelijk van acht uur ’s ochtends tot zes uur ‘s avonds van huis. Dan heb je recht op twee uur overwerkvergoeding.

Overwerk bij cursussen / trainingen / opleiding

De politiebond ANPV heeft naar aanleiding van klachten rondom overwerk bij bijvoorbeeld ME trainingen, hierover vragen gesteld aan de werkgever. Een ieder die op verzoek van het bevoegd gezag (lees docent of een meerdere) meer uren draait dan in BVCM daadwerkelijk ingepland staan, tijdens een cursus, training of opleiding, heeft het volste recht op het schrijven van overuren. In BVCM kan dan verantwoord worden dat de extra inzet niet op eigen verzoek was en daarbij wie opdracht heeft gegeven voor de langere inzet dan de daadwerkelijk geplande inzet.

De ANPV is lid van: