Nood? Bel: 06-53336074

CAO inzet werkgever

Op 22 januari 2018 heeft het Ministerie van J&V bekend gemaakt hoe de CAO inzet van de werkgever luidt:

"Op 31 december 2017 is de looptijd van het ‘Akkoord Arbeidsvoorwaarden Sector Politie 2015-2017’ verstreken. Dit akkoord werd afgesloten in de periode waarin de vorming van de Nationale Politie werd geeffectueerd en onze medewerkers in de nieuwe organisatie werden geplaatst. Het akkoord bevatte afspraken op het gebied van de kwaliteit van de arbeid, loopbaanbeleid en duurzame inzetbaarheid. Thema’s die ook nu nog relevant zijn. Daarnaast werd specifiek aandacht geschonken aan de personele zorg en invulling van een personeelsbeleid met als uitgangspunten ruimte voor professionaliteit, gelijkwaardige dialoog tussen medewerker en leidinggevende en wederzijds vertrouwen en respect. Wij vinden het van belang deze uitgangspunten ook aan de vooravond van de gesprekken over een nieuw arbeidvoorwaardenakkoord centraal te stellen.

De commissie Evaluatie Politiewet 2012 heeft geconstateerd dat gedurende de complexe periode waarin de politie zich in de afgelopen vijf jaar bevond, in alle geledingen van de organisatie een grote loyaliteit is getoond door de mensen van de politie. Zij hebben het politiewerk en de politieorganisatie in deze moeilijke periode draaiende gehouden. Dat is een bijzondere prestatie en daar zijn wij hen erkentelijk voor.

De eerste fase van de personele organisatie is afgerond en de politie bevindt zich op dit moment in de volgende fase van doorontwikkeling. Daarbij staat de politie voor grote uitdagingen. De uitdagingen vereisen creativiteit en verdergaande vernieuwingen in het huidige personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid. Vernieuwingen die, zoals verwoord in de politiestrategie 2025, essentieel zijn voor de politie van overmorgen. Tegelijkertijd is het onze ambitie om deze vernieuwingen aan te laten sluiten bij de behoeften van de collega’s. Daarvoor is het van belang dat de te maken afspraken waar mogelijk inspelen op de wensen van de verschillende generaties binnen de politie.

Daarnaast zijn heldere en passende arbeidsverhoudingen belangrijk om de gewenste vernieuwingen door te voeren. Daarin past ook de verdere ontwikkeling van rollen en verantwoordelijkheden in het huidige bestel van minister, politie, politievakorganisaties en ondernemingsraden. Onderdeel hiervan is de grotere rol voor de politie in de voorbereiding van en tijdens de onderhandelingen met uw vakorganisaties. Dit draagt ook bij aan de uitvoering van de te maken afspraken.

De voorstellen die moeten bijdragen aan oplossingen voor de aangegeven vraagstukken zijn geclusterd in de thema’s flexibele en effectieve inzet van capaciteit, duurzame inzetbaarheid en kwaliteit."

 

De ANPV is lid van: