Nood? Bel: 06-53336074

Beleidsregels rondom modaliteiten en roosterwensen

Beleidsregels rondom modaliteiten en roosterwensen roepen toch nog soms vragen opdoor onduidelijkheid over de invulling hiervan.Er zijn regelmatig onduidelijkheden over je rechten en plichten rondom deze onderwerpen. Deze informatie is gebaseerd op de beleidsregel modaliteiten (versie 11-5-2015). Dit beleid is landelijk vastgesteld en van toepassing in alle politie eenheden.

Een modaliteit moet niet worden verward met een roosterwens

Een roosterwens is een persoonlijke wens die een medewerker voor aanvang van een nieuwe roosterperiode bij zijn leidinggevende kan indienen over de in die periode te werken diensttijden en vrije tijd. Anders dan een modaliteit heeft een roosterwens geen structureel karakter en hoeft er geen zwaarwegend dienstbelang te zijn om een roosterwens af te kunnen wijzen.

De zwaardere rechtskracht van een modaliteit ten opzichte van een roosterwens komt ook tot uitdrukking in de vastlegging. De modaliteit wordt vastgelegd in een formeel besluit van de werkgever (voor een verlenging volstaat een schriftelijke bevestiging per mail). Roosterwensen daarentegen worden meestal mondeling teruggekoppeld door de planner.

Modaliteit

Binnen jouw dienstverband is het mogelijk om één of meerdere terugkerende momenten aan te geven waarop je niet beschikbaar bent voor het werk. Deze momenten kunnen uren, dagen, of perioden zijn. Dit wordt een modaliteit genoemd. Het aanvragen van een modaliteit dien je vóór 1 augustus (formeel volgens BARP 1 oktober) te doen bij je teamchef. Slechts een zwaarwegend dienstbelang kan de modaliteit weerhouden. Een modaliteit gaat ieder kalenderjaar per 1 oktober in en is 1 jaar geldig. De modaliteit wordt stilzwijgend verlengd wanneer er geen wijzigingen zijn.

Heb je een bepaalde dag als modaliteit, dan dient de werkgever rekening te houden met de arbeids- en rusttijden. Een modaliteit met een volledige dag staat in vergelijking met een roostervrije dag. Er mag geen overlapping zijn van een nachtdienst. Is bijvoorbeeld de woensdag jouw modaliteit, dan mag de werkgever je tot dinsdagavond 23:00 uur inroosteren. De eerstvolgende werkdag op donderdag start dan om 07:00 uur.

Een vastgestelde modaliteit draagt er aan bij dat de werknemer afspraken in zijn rooster herkent wat hem onder andere de mogelijkheid geeft om bijvoorbeeld arbeid en zorgtaken beter in te delen. Artikel 12A van het BARP is duidelijk over de invulling van een modaliteit. Een werknemer kan hier dus ook rechten aan ontlenen.

Roosterwens(en)

Naast modaliteiten bestaat behoefte om incidentele roosterwensen aan te kunnen vragen. Roosterwensen hebben te maken met het incidenteel aanvragen van een tijdvak: vrij dagdeel, dag of dagen voor de komende periode(n). Een werknemer mag meerdere roosterwensen aanvragen. In overleg met de leidinggevende zal de roosterwens(en) ingewilligd worden. Aan roosterwensen kunnen anders dan bij een modaliteit geen rechten worden ontleend! Bij ingediende roosterwensen kijkt de werkgever naast de belangen van de planning ook naar de belangen van collega’s.

Met de vorming van de teams en de definitieve plaatsingen moet er weer rust in de roosters komen. Blijf vooral met elkaar in gesprek. Een roosterwens is er om de boel bijvoorbeeld thuis draaiende te houden. Anderzijds moet de werkgever zijn toko ook draaiende kunnen houden.

Aanvraag (vakantie) verlof BVCM

Met ingang van 1 januari 2016 geldt er een landelijk protocol voor de verlofaanvragen (buiten zomerverlof en de kerst/O&N). Waar voorheen verlof verzoeken regelmatig langdurig bleven openstaan zijn er nu duidelijke afspraken gemaakt. Hieronder een passage uit het protocol:

"Indien het bevoegd gezag niet binnen twee weken, nadat de medewerker op voorgeschreven wijze (verzoek via BVCM) zijn wensen kenbaar heeft gemaakt, gewichtige redenen aanvoert (=een gemotiveerde afwijzing/besluit), is het verlof vastgesteld overeenkomstig de wensen van de medewerkerHet verlof wordt niet automatisch toegekend als het bevoegd gezag de medewerker binnen de twee genoemde weken laat weten meer tijd nodig te hebben en de medewerker er mee instemt dat de reactietermijn met maximaal 2 weken verlengd wordt. Deze verlenging van de reactietermijn zal eerder uitzondering dan regel zijn".

Laatst gewijzigd 18-6-2019

De ANPV is lid van: