Nood? Bel: 06-53336074

ANPV zegt 'neen' tegen aanpassing pensioenregeling.

Op 6 juli jl. hebben de onderhandelaars van het pensioenfonds ABP, de overheidswerkgevers en de ambtenarencentrales een onderhandelaarsakkoord bereikt over een aangepaste pensioenregeling bij het ABP.

Enkele jaren geleden, om precies te zijn in 2012, heeft het toenmalige kabinet daarin gesteund door zowel de 1e als 2e Kamer besloten dat er een koppeling gelegd ging worden tussen de startleeftijd AOW en de levensverwachting van de 'gemiddelde Nederlander' Hoe ouder de levensverwachting hoe later je gebruik kunt maken van de AOW (Algemene Ouderdomswet). Vervolgens paste men stapje voor stapje de verschillende wetten aan zodat vroegpensioen zwaar belast werd en ook via de toezichthouders en andere kanalen de rekenleeftijd voor aanvullende pensioenen, zoals voor de politiemedewerkers bij het ABP, werd verhoogd.

Dit is een voldongen feit wat geen recht doet aan mensen die een zwaar beroep hebben en die vaak fysiek en mentaal niet meer door kunnen werken. De Nederlandse vakbonden hebben op alle mogelijke manieren kenbaar gemaakt dat dit een onwenselijke situatie was. Helaas bleek dat praten tegen 'dovemans oren' Immers het snel verhogen van de AOW leeftijd kost simpelweg minder belastinggeld en levert zo een begrotingsoverschot op. Van de pensioenpremie moet de overheid 70% betalen en de werknemers 30% omdat de overheid als werkgever een forse duit in het zakje doet van de premies (70%) zoals eerder is afgesproken verdient zij via de achterdeur via deze wettelijke aanpassing van de regels jaarlijks miljoenen aan door haar bespaarde premie.

In het onderhandelaarsakkoord ABP wordt een technische uitwerking van politieke besluiten uitgevoerd. Hierbij moet je denken aan oa: nabestaandenpensioen, hoogte van pensioenpremie etc. Een aantal onderwerpen zijn een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige afspraken en daar waar sprake is van een verslechtering is getracht die schade zo beperkt mogelijk te houden. Onderwerpen die in positieve zin bijgesteld zijn betreffen het nabestaandenpensioen wat per 1 januari 2018 wordt verhoogd naar 70% alsmede het wezenpensioen waarbij de uitlooptijd naar 25 jaar is verhoogd en men per direct 14% uitgekeerd krijgt.

Op zich is er met de technische uitwerking niets mis en kunnen wij begrijpen hoe men tot dit resultaat is gekomen. De onderhandelaars van de ambtenarencentrales zijn er in geslaagd om de pijn te verzachten en op sommige punten tot een verbetering te komen in het onderhandelaarsakkoord. De onderhandelaars van de vakcentrale verdienen gelet op de omstandigheden ons respect.

Dat neemt echter niet weg dat de uitgangspunten waarop dit onderhandelaarsakkoord tot stand is gekomen volgens ons geen enkel recht doet aan de werkzaamheden van de Nederlandse politieman of – vrouw. Voor de ANPV is het volstrekt helder dat we spreken over een 'zwaar beroep' met een hoog 'risicoprofiel en afbreukrisico' waaraan door de Nederlandse politiek volledig voorbij wordt gegaan. Iedereen wordt, ongeacht zijn feitelijke werkzaamheden of arbeidsverleden, over één kam geschoren en gelijkgesteld. Dat is niet fair en niet reëel want de feitelijke werkelijkheid is anders dan de 'Haagse werkelijkheid' en vooral ook de Haagse financiële belangen.

Als ANPV vinden wij dat 'de maat vol' is, er moet een goede regeling komen voor onze politiemensen, in welke vorm dan ook. Door mee te blijven bewegen met de dubbeloperatie van de overheid die zowel de regels dicteert als wetgever en gelijktijdig als werkgever in zijn huishoudboekje geld over houdt door die regels noopt ons tot deze actie. Dat is de reden dat wij binnen  het Ambtenarencentrum een tegengeluid laten horen. Wij zullen dan mogelijk een minderheidsstandpunt innemen, en daar is niks mis mee.

Wij zijn er dan ook grote voorstander van dat ongeacht de verhoging van de AOW leeftijd de rekenleeftijd voor het aanvullend pensioen van zware beroepen terug gaat naar de oude percentages/rekenleeftijd en nooit boven de 65 jaar uit komt.

De ANPV is lid van: