Nood? Bel: 06-53336074

ACP, ANPV en VMHP vragen korpschef om bureaucratie tegen te gaan!

Vanmiddag boden de politiebonden ACP, ANPV en VMHP korpschef Erik Akerboom een enorme stapel papier aan.
De stapel staat symbool voor de onnodige bureaucratie waar collega's mee te maken hebben. Daarbij overhandigden de bonden 9 concrete aanbevelingen om deze bureaucratie in 2017 aan te pakken. 

Uit een ledenenquête die de drie bonden afgelopen zomer hielden, bleek dat er te veel geld wordt besteed aan zaken die zich laten samenvatten als onnodige bureaucratie. De bonden vinden dat de werkgever zich dat niet kan permitteren. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: "De Nationale Politie heeft structureel te weinig financiering om het vele werk dat er ligt op te pakken of om in te spelen op de nieuwe veiligheidssituatie. Willen we daar met z'n allen wat aan doen, dan moet de organisatie ook haar goede wil tonen en zelf een efficiëntieslag maken." De voorzitters presenteerden de 9 aanbevelingen als voornemen voor het nieuwe jaar. Akerboom liet weten ermee aan de slag te gaan.  

De aanbevelingen die door de ACP, ANPV en VMHP zijn gedaan, lopen van overhead en administratieve lasten tot betere afstemming. Stuk voor stuk komen ze voort uit signalen die collega's in de enquête gaven.

Aanbeveling 1 Verminder administratieve lasten
Verantwoorden van uren en reizen en vastlegging kost collega's onnodig veel tijd. Door op korte termijn te investeren in automatisering (zoals bodycams en MEOS) kan er op langere termijn meer blauw op straat komen.

Aanbeveling 2 Laat geen werk doen door externen als daar intern al collega's voor beschikbaar zijn
Deelnemers aan de enquête vinden dat de expertise van politiemedewerkers niet voldoende wordt benut. In plaats daarvan haalt de werkgever veel kennis extern. Dure onderzoeken door adviesbureaus kunnen worden beperkt tot het noodzakelijke

Aanbeveling 3 Regel lokale benodigdheden alleen centraal als dat logisch is
Lokale benodigdheden worden centraal (Europees) aanbesteed/gehuurd en gereserveerd (bijv. gebak, bloemen, lunchpakketten, teamdagen, locaties, burger-huurauto’s en kleine reparaties. Deelnemers aan de enquête ervaren dit als duurder, inflexibel en kwalitatief minder. Kwaliteit lokale uitvoering van centrale contracten kan beter (bijv. schoonmaak werkplekken, klein onderhoud panden, onderhoud voertuigen). Hoewel met de centralisatie veel geld bespaard wordt, ervaren collega’s in de eenheden dat de kwaliteit van de ondersteuning achteruit is gegaan en de korte lijnen

Aanbeveling 4 Stem de operationele behoefte en technische oplossingen beter op elkaar af
De operationeel specialist dient de functionele behoefte te bepalen, de technisch specialist de technische oplossing en de beleidsfunctionaris de beleidskaders waarbinnen de technische oplossing dient te worden gerealiseerd. Vooral bij de ICT werkt dit momenteel onvoldoende.

Aanbeveling 5 Investeer in ‘Het Nieuwe Werken’
Door centralisatie en concentratie ontstaan veel kostbare reisbewegingen en parkeerproblemen die door ‘Het Nieuwe Werken’ kunnen worden beperkt.

Aanbeveling 6 Maak door een evenwichtiger leeftijdsopbouw optimaal gebruik van de kwaliteit en ervaring van politiemensen
De gemiddelde leeftijd van de politiemedewerker is relatief hoog en de arbeidsorganisatie daardoor duur. Er zijn voor oudere collega´s weinig mogelijkheden om vervroegd uit te stromen. Het beter in balans brengen van de arbeidsorganisatie zal in eerste instantie geld kosten (uitstroom regelingen, nieuwe instroom, opleiden, werving en selectie, preventie ziekteverzuim, ontwikkeling leiderschap) maar op langere termijn structureel geld besparen en de output verbeteren.

Aanbeveling 7 Verminder overhead ten opzichte van uitvoering
De verhouding tussen overhead en uitvoering is nog niet in balans. Door kritisch te kijken naar bijvoorbeeld ´dubbelingen´ van taken en werkzaamheden die zowel op nationaal als op eenheidsniveau worden uitgevoerd, kan de overhead wellicht verder teruggebracht worden. De capaciteit die dit oplevert, kan ten goede komen aan de uitvoering.

Aanbeveling 8 Schrap nutteloze informatie-uitwisseling
Van teveel vergaderingen, cursussen en informatie is de meerwaarde niet duidelijk. Beperk vergaderingen en lunches, hei-dagen, cursussen, dure folders en het buiten de deur vergaderen.

Aanbeveling 9 Vervang faciliteiten alleen wanneer nodig en verbouw geen politiepanden als al duidelijk is dat dit op een later moment nogmaals wordt gedaan
Apparatuur (bijv. ICT, sommige voertuigen) en meubilair dat wordt vervangen kan soms nog wel langer mee. Hierbij moet worden aangetekend dat versobering in veel gevallen al rigoureus is toegepast. Het is daarom belangrijk scherp te kijken waar nog bespaard kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van de arbeidsvreugde. Veel politiepanden staan op een dure A-locatie i.p.v. aan de rand van steden. Kijk, waar nodig in samenspraak met het lokale gezag, kritisch of dit wel nodig is. Voorkom dat gebouwen eerst worden verbouwd en daarna alsnog worden afgestoten.

 

Downloads

De ANPV is lid van: